Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är framtagna för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar problem eller skadar människors hälsa eller egendom. Det innebär också att de är framtagna för att påverka eller skada levande organismer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vid olycka

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen direkt om det sker en spridning av bekämpningsmedel där det finns risk att sjö, vattendrag eller vattentäkt förorenas.

Försiktighetsåtgärder

För alla kemikalier ska det finnas ett säkerhetsdatablad. Fråga efter bladet i butiken där du köpt ditt bekämpningsmedel. Säkerhetsdatabladet innehåller viktig information om bekämpningsmedlet, så läs det alltid innan du börjar använda medlet.

Bekämpningsmedel är framställda för att påverka levande organismer. Det innebär att ett medel som ska användas för att bekämpa myror även kan påverka andra djur. Om det till exempel står i säkerhetsdatabladet att myrmedlet ska förvaras oåtkomligt för katter, så ska du inte använda medlet om du har katter i din trädgård.

Godkända medel

För att ett bekämpningsmedel ska få användas i Sverige ska det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. När ett medel är godkänt får det ett registreringsnummer. Numret står på förpackningen. På Kemikalieinspektionens hemsida finns ett register med information om alla godkända medel.

Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister

Rester av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel som hamnar i avloppsvattnet kan döda mikroorganismerna i reningsverket. Rester av bekämpningsmedel ska du därför lämna till miljöstationen där det kan tas om hand på rätt sätt.

Sprida bekämpningsmedel

Inom vissa områden är det förbjudet att använda växtskyddsmedel. Det innebär att du behöver söka en dispens hos Samhällsbyggnadsförvaltningen för att använda växtskyddsmedel. I andra områden kan det räcka att du anmäler eller söker tillstånd för att använda växtskyddsmedel. När det gäller att använda biocider räcker det oftast med en underrättelse.

Förbud

Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.
  Förordning (2021:229).

Ansökan om dispens från förbud att använda växtskyddsmedel

Tillstånd

Tillstånd krävs för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 1. i sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § 3
 2. inom idrotts- och fritidsanläggningar
 3. vid planerings- och anläggningsarbeten
 4. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 5. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.
  Förordning (2022:289).

Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Anmälan

En skriftlig anmälan krävs för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 1. på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av
  a. invasiva främmande arter, eller
  b. karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,
 2. på banvallar, och
 3. inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Anmälan om spridning av bekämpningsmedel

Rapportera spridning av biocidprodukter

Som huvudregel är biocidprodukter de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Om du yrkesmässigt sprider biocidprodukter på en plats där allmänheten har tillträde till, ska du senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter skriftligen meddela Samhällsbyggnadsförvaltningen om bekämpningen.

Behörighetsklasser

Alla bekämpningsmedel delas in i behörighetsklasser. Det ska stå på förpackningen vilken klass medlet tillhör. Klassindelningen anger vem som får använda medlet.

Klass 1

Medel som endast får användas för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.

Klass 2

Medel som endast får användas för yrkesmässigt bruk.

Klass 3

Medel som får användas av var och en.

Senast granskad 2024-02-12 av JEAWAD