Egenkontroll för hälsoskydd

Alla som har en verksamhet ska ha egenkontroll. Detta regleras i miljöbalken. Egenkontroll innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet. Syftet är att minska och förebygga påverkan på människors hälsa och miljön.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Exempel på frågeställningar för egenkontrollen

 • Vilka lagar och regler styr vår verksamhet?
 • Påverkar eller finns det risk att vår verksamhet påverkar människor och miljö? I så fall hur, smittorisk, allergirisk, buller, utsläpp eller annan risk?
 • Vem inom verksamheten är ansvarig för att hygien- och miljöåtgärder vidtas?
 • Vilken kompetens inom hälsoskyddsområdet har vi i verksamheten? Behöver vi fortbildning?
 • Vilka rutiner har vi för att upprätthålla en god hygien i samband med behandling? Hur kontrollerar vi att dessa åtgärder är tillräckliga?
 • Vad har vi för rutiner kring städ, tvätt och övrig rengöring? Hur kontrollerar vi att dessa åtgärder är tillräckliga?
 • Hur hanterar och förvarar vi kemiska produkter i vår verksamhet?
 • Är det möjligt att byta ut kemikalier mot mindre farliga alternativ?
 • Kan vi minska förbrukningen av kemikalier, energi, transporter och råvaror?
 • Vilka typer av avfall ger vår verksamhet upphov till? Hur hanterar vi avfall idag? Kan rutinerna för avfall förbättras, mängden avfall minskas eller mer avfall återanvändas?
 • Vilka rutiner har vi för oförutsedda händelser som till exempel misstanke om smitta?
 • Finns det rutiner för att ta hand om klagomål och synpunkter på verksamheten?
 • Hur har vi dokumenterat ovanstående egenkontroll? Kan vi visa att vi har en fungerande egenkontroll för kunder och tillsynsmyndighet?

Krav för anmälningspliktig verksamhet

Har du en anmälningspliktig verksamhet omfattas du dessutom av förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901). I denna förordning preciseras kraven på egenkontrollen. Det är framförallt fyra områden som lyfts fram:

 • organisatoriskt ansvar
 • rutiner för fortlöpande kontroll
 • anmälan om driftsstörning
 • förteckning över kemikalier.

Folkhälsomyndighetens hemsida om egenkontroll

Organisatoriskt ansvar

Du ska ha en fastställd och skriftlig fördelning av det organisatoriska ansvaret i din verksamhet. Fördelningen ska gälla i de frågor som gäller verksamheten enligt miljöbalken. Den ska även gälla för de föreskrifter, domar och beslut som är fattade med stöd av miljöbalken. Detta är särskilt viktigt om flera utövare har verksamhet ”under samma tak”. Det är bland annat vanligt hos till exempel frisörer.

Rutiner för fortlöpande kontroll

Det innebär att du måste kontrollera din utrustning och din verksamhet. Du ska dokumentera rutinerna. Det bör till exempel finnas rutiner för skötsel (till exempel städning, tvätt och övrig hygien). Du bör även ha rutiner för översyn av utrustning och fysiska skyddsåtgärder. Förutom faktiska åtgärder ska det även finnas information om hur ofta åtgärden ska ske. Kontroll som görs enligt rutinerna ska dokumenteras.

Anmälan om driftstörning

Vid en driftstörning som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön ska du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen direkt. En driftsstörning kan till exempel vara misstanke om smitta. Det kan också vara att annan olägenhet uppstått i samband med behandling.

Förteckning över kemikalier

Du ska ha en lista över alla kemiska produkter som används i verksamheten. Listan ska uppdateras med jämna mellanrum, till exempel en gång per år. Listan ska innehålla:

 • Namn på produkten 
 • Användningsområde
 • Hur mycket som används per år
 • Info om produktens skadlighet för människor och miljön

Det ska finnas säkerhetsdatablad för alla faromärkta kemikalier på listan. Bladen ska vara uppdaterade och uppfylla de krav som Kemikalieinspektionen ställer. Även behandlingsvätskor som är märkta organiska eller naturliga är kemikalier som ska tas upp i förteckningen.

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD