En äldre kvinna tittar på en surfplatta. Bakom henne står en yngre kvinna och ler.

Testbädd

Under slutet av 2018 beviljades Trollhättans Stads omsorgsförvaltning en halv miljon kronor från Vinnova för att utveckla och driva testbäddsverksamhet. 

Trollhättans Stad står, liksom andra kommuner, inför utmaningar med en ökad digitalisering, nya krav från medborgare samt förändrade demografiska och ekonomiska förutsättningar. I slutet av 2018 beviljade Vinnova omsorgsförvaltningen i Trollhättan bidrag för att genomföra ett förberedelseprojekt med syfte att utveckla och driva testbäddsverksamhet. Testbädden skulle ha fokus på att med innovativa metoder och digitala lösningar öka självständighet, delaktighet och trygghet. Genom att använda en verklig miljö som testbädd ville Trollhättans Stad identifiera och ta vara på brukarens och personalens behov, tankar och idéer och samtidigt hitta metoder för samverkan med forskning och näringsliv för att skapa nya innovativa sätt att utveckla framtiden vård och omsorg.

Förberedelseprojektet genomfördes våren 2019 i samverkan med personal och enhetschef på våning 4 på Källstorpsgårdens vård- och omsorgsboende. I förstudien genomfördes ett antal olika aktiviteter för att ta reda på vad som skulle krävas för att bedriva en testbädd.

Det fortsatta arbetet

Förstudien identifierade ett antal faktorer som utgjorde grund för en ansökan om genomförandeprojekt av förvaltningsövergripande testbäddar i omsorgsverksamhet. En ansökan som tyvärr avslogs av Vinnova hösten 2019. Under förstudien bekräftades vikten av att utgå från behov och inte specifik produkt för att utveckla framtidens vård och omsorg. Produktutvecklingen inom välfärdsteknik är i ständig utveckling och det är därför viktigt att lyssna till behoven och erfarenheterna hos brukare, medarbetare och framtida användare. Utifrån det kan nya metoder och verktyg utvecklas och testas. Likaså behöver metoder och produkter redan utvecklade inom akademi och näringsliv kunna testas i verklig miljö med en god förankring i identifierade behov.

I Vinnovas bedömning går att läsa ”svag potential att skapa en öppen och långsiktig testbädd då den bedöms beskriva mer av en verksamhetsutveckling än en testbädd.” Vår förvaltning är däremot övertygade om att det är framgångsrikt att satsa på metoder för behovsinventering, idégenerering och implementering för att testa och utveckla välfärdstekniska lösningar i verksamheterna. Vi vill skapa långsiktiga testbäddar med öppenhet för test av nya produkter i befintlig verksamhet i samverkan med akademi och näringsliv. Vinnovas bedömning gör att vi nu fortsätter arbeta med de i förstudien identifierade områdena på egen hand, om än i en något långsammare takt.

På Vinnova ses en testbädd som en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden. 

Testbäddar kan alltså vara nästan vilken typ av miljö som helst. För att underlätta brukar man dela in dem i tre nivåer: laboratoriemiljö, simulerad miljö och verklig miljö. De två första miljöerna används framför allt inom akademin och institut och av industrin, medan den tredje i högre grad även involverar offentlig sektor.

Läs mer om testbäddar i Sverige

Vinnovas motivation till beviljandet av förberedelseprojektet:

I ansökan beskrivs hur Trollhättan vill utveckla och driva förvaltningsövergripande testbäddar med fokus på nya metoder och arbetssätt. Innovativa digitala lösningar ska möjliggöra för brukare att uppnå självständighet, delaktighet och trygghet. Ansökan har i konkurrens med andra projekt bedömts ha en stark potential att skapa en långsiktig testbädd. I ansökan beskrivs förändringsbehovet i organisationen och en beredskap och förankring hos berörda verksamheter och funktioner vilket är en styrka.

Läs mer om Sveriges innovationsmyndighet Vinnova