Från Stridbergs, gammal industribyggnad i tegel

Sanering - vi gör rent för hälsa och miljö

Först gör vi rent - en förutsättning för att människor, djur och natur ska må bra.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför behöver vi sanera? 

Under hela 1900-talet har Stridsbergs industriområde använts av tung industri. Omfattande utfyllnader av fasta biprodukter har skett längs med och i Göta älv främst i syfte för att utöka markytan och få tillgång till mer mark att bedriva verksamhet på. När man gjorde detta mellan 1900 och 1990 så använde man sig till stor del av slaggprodukter från industrin utan att ta hänsyn till vad utfyllnaden bestod av. En utfyllnad som alltså på senare tid uppdagats är kontaminerad. Det aktuella industriområdet har utretts och undersökts sedan 2002. Tidigare markundersökningar har påvisat höga halter av tungmetaller, PAH (kolväten) och olja.  

Metallerna sprids i liten omfattning med vatten, men strandkanterna eroderar och stabiliteten är så dålig att stora mängder kan rasa eller skreda ut i älven om inga åtgärder vidtas. I älvkanten finns även en lokal oljeskada som också kan spridas om älvkanterna ger med sig. Förekommande föroreningar inom området är ställvis blottlagda markytan och innebär oacceptabla hälsorisker och miljörisker på platsen.

Kort om saneringen

  • Saneringen av Stridsbergs industriområde är en förutsättning för att kunna tillgängliggöra området. Området är prioriterat av Länsstyrelsen som högsta riskklass.
  • När vi sanerar säkerställer vi att området blir en säker och bra miljö för människor, djur och natur. 
  • I samband med saneringen stabiliserar vi och tillgängliggör strandkanten i området. 
  • Trollhättans Stad har fått 52 miljoner kronor i bidrag till saneringen av området. Resterande saneringskostnader kommer finansieras genom försäljning av kommande byggrätter i området. 
  • Ca 170 000 ton förorenade massor ska schaktas ur och sorteras. 
  • Saneringen påbörjas hösten 2019 och förväntas vara klar under 2021. 
Kulturhistorisk byggnad från 1900-talet, Filfabriken Stridsberg

Kulturmiljö- och industriarv på Stridsberg

På Stridsbergsområdet, tidigare Källstorps industriområde, finns ett stort arv efter den industri som är en stor del av Trollhättans historia. Det vill vi bära med oss samtidigt som vi skapar plats för framtiden.

Grön bakgrund, logotyp "Vårvik", texten Sanering pågår, vi gör rent för hälsa och  miljö och förbereder en ny del av din stad.

Sanering av Stridsberg för hälsa och miljö

Nu börjar arbetet med att förbereda en ny del av din stad. När vi gör i ordning det förorenande området på Stridsberg säkrar vi området för framtiden och öppnar upp en del av vår stads historia.

Relaterad information

Startsida Vårvik och Hjulkvarnelund

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN