Grön bakgrund, logotyp "Vårvik", texten Sanering pågår, vi gör rent för hälsa och  miljö och förbereder en ny del av din stad.

Sanering av Stridsberg för hälsa och miljö

Nu börjar arbetet med att förbereda en ny del av din stad. När vi gör i ordning det förorenande området på Stridsberg säkrar vi området för framtiden och öppnar upp en del av vår stads historia.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sanering av Stridsberg

Under 1900-talet har före detta Källstorps industriområde använts av tung industri. Verksamheterna använde slaggprodukter från industrin för att fylla ut marken med syftet att utöka markytan på området. Senare upptäcktes det att dessa utfyllnader har förorenat marken och idag finns höga halter av tungmetaller, kolväten och olja på platsen.

Metallerna sprids i liten omfattning med vatten, men strandkanterna eroderar och stabiliteten är så dålig att stora mängder kan rasa eller skreda ut i älven om inga åtgärder vidtas. En sanering av området är nödvändig för att undvika att föroreningarna sprids vidare och innebär också att området kan öppnas upp och utnyttjas på annat sätt än vad som idag är möjligt. En del av vår stads historia blir tillgänglig genom saneringen.

Förberedande arbeten startar 

Saneringsarbetet är omfattande, cirka 170 000 ton förorenade massor ska schaktas ur och sorteras. För att möjliggöra en lyckad sanering krävs förberedande arbeten som skapar utrymme för arbetsfordon och säkrar upp strandkanten. Med start 7 oktober påbörjas arbetet och det vi gör är följande:

  • Vi spärrar av Stridsbergsområdet för att skapa en trygg arbets- och trafiksituation
    • Gång- och cykeltrafik leds om – följ skyltning på plats och respektera avspärrningarna.
  • Vi tar ned träd för att etablera ny parkering till er som vill besöka Knorren - parkeringen kommer vara klar i slutet av oktober så fram tills dess finns det tyvärr inga parkeringsmöjligheter i anslutning till rekreationsområdet. 
  • Vi gör en ny väg för arbetsfordon för att skapa en trygg arbetsmiljö.
  • Vi tar ned träd och vissa byggnader på Stridsbergsområdet för att förstärka strandkanten och skapa förutsättningar för saneringsarbetet.

Fritt fram att besöka Knorren

Rekreationsområdet på Knorren kommer vara tillgängligt nästan som vanligt under saneringstiden. Vi anlägger en ny parkeringsyta, närmare Vänersborgsvägen, då vägen in till befintlig parkering kommer stängas av för allmänheten och användas för arbetsfordon. Den nya parkeringen färdigställs i slutet av oktober, så från och med 7 oktober och fram tills dess att den nya parkeringsytan är klar finns det inte några parkeringsplatser i anslutning till rekreationsområdet. 

Byggnader på Stridsberg

I samband med saneringen har rivningslov getts för att ta bort en del byggnader som finns på området. Detta är nödvändigt för att utföra saneringsarbetet på ett bra och säkert sätt och skapa förutsättningar för att bygga vidare på och utveckla vår kultur- och industrihistoria. Tack vare saneringen kan vi ge området nytt liv, med nya verksamheter i både gamla byggnader och nya som smälter in i befintlig miljö och tillför något nytt i stadsdelen. 

Mer information om hur planerna ser ut för byggnaderna på Stridsberg.

Från Stridbergs, gammal industribyggnad i tegel

Sanering - vi gör rent för hälsa och miljö

Först gör vi rent - en förutsättning för att människor, djur och natur ska må bra.

Kulturhistorisk byggnad från 1900-talet, Filfabriken Stridsberg

Kulturmiljö- och industriarv på Stridsberg

På Stridsbergsområdet, tidigare Källstorps industriområde, finns ett stort arv efter den industri som är en stor del av Trollhättans historia. Det vill vi bära med oss samtidigt som vi skapar plats för framtiden.

Människor som går och cyklar framför Filfabriken på Vårvik

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2022-08-26 av KLALIW