Nomineringar till Arkitekturpriset 2023

Här är de nominerade till Arkitekturpriset 2023 och motiveringar till varför de nominerats. Priset delas ut under det öppna mötet med samhällsbyggnadsnämnden i Folkets Hus den 14 december klockan 18.30.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 
Bild över IDUN 2 carport och komplementbyggnad

IDUN 2 - Strömslund: Nybyggnad av komplementbyggnad & carport

Strömslund är Sveriges första planerade egnahemsområde och besitter höga kulturhistoriska värden. En detaljplan togs fram 2003 för att värna om den karaktäristiska byggnadsstilen och strukturen området. Projektet att uppföra en komplementbyggnad inredd till en mindre bostad samt en carport har utförts med stor hänsyn till befintlig kontext. Man har valt material, kulör och fönstersättning utifrån anpassning till den befintliga kulturmiljön och byggnadsstil för komplementbyggnader. De karaktärsdrag som ger resultatet är bland annat byggnadens resliga form, dess fönstersättning och spröjsindelning samt slamfärgen (”falu-rödfärg”). Även detaljeringen, som den moderna snickarglädjen på carporten och de svängda balkarna stämmer överens med dåtidens omsorg om detaljer även på enklare byggnader.

Två foton av Bokhållaren 5

BOKHÅLLAREN 5 - Hjulkvarn: restaurering och återställande av privat villa

Under ett flertal år har ägaren restaurerat och återställt den vackra trävillan, från den bruna 70-tals kostym som byggnaden fick för några årtionden sedan. Processen som byggherren tagit sig an inspirerar, då den har innehållit ett gediget intresse och en nyfikenhet för husets historia. Man har via gamla foton och historier skaffat sig kunskap om byggnaden, dess utseende och invånare och med avstamp i det satt sin prägel på huset under 2020-talet, med stor respekt för byggnadens historia. Det har gett byggnaden en framtid!

Sjöfrun 7 centrala staden, passage i kontorslokaler

SJÖFRUN 7 - Centrala Staden: Tillbyggnad av kontor

En liten tillbyggnad som binder samman de två huvudbyggnaderna och ger, trots sin lilla skala en ny användning och adderade värden till fastigheten. Tillbyggnaden förstärker portalen in på gården och gränsen mellan det offentliga gaturummet och det mer privata gårdsrummet. Detaljering och färgsättning i samspel med de två huvudbyggnaderna ger en fin helhet, där tillbyggnaden (som egentligen är en ”udda fågel”) adderar ett värde till helheten.

Senast granskad 2023-11-23 av JOSÅKEBEN