Samhällsbyggnadsförvaltningens avgifter för livsmedelsföretag

Livsmedelsföretag betalar en avgift efter varje kontroll.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Anmäl ändringar för att få rätt avgift

Har du ändrat något i din verksamhet, till exempel minskat antalet portioner eller börjat sälja livsmedel via e-handel? Då ska du anmäla det till miljökontoret, så att du får betala rätt avgift. Du kan även ändra uppgifterna i vår e-tjänst:

Anmälan om uppgifter för livsmedelsverksamhet

Du betalar efter varje kontroll

Du som livsmedelsföretagare betalar en avgift efter varje kontroll. Avgiften motsvarar den tid som inspektören använt för att förbereda och genomföra kontrollen, samt för att utreda och dokumentera efteråt.

Nytt sätt att räkna ut mängden kontroll 2024

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

Varför införs nya regler?

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning och reglerna för kontrollen hos Livsmedelsverket:

Livsmedelsverket om riskklassning av anläggningar och verksamhet

Livsmedelsverket om regler för kontrollmängd

Hur mycket kostar kontrollen?

Från och med den 1 januari 2024 är timavgiften för kontrollen 1255 kronor.

I kontrolltiden ingår bland annat inspektörens besök och tid för förarbete och efterarbete. Alla verksamheter får inte besök varje år.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer taxan. Enligt taxan har Samhällsbyggnadsnämnden rätt att höja timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet.

Meddela avslutad verksamhet

Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare behöver du meddela oss. Det är viktigt att du berättar det för oss så fort som möjligt så kan vi avregistrera dig. Använd gärna vår e-tjänst:

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

Utöver den ordinarie kontrollen gör Samhällsbyggnadsförvaltningen ibland även ytterligare kontroller. Det kan till exempel vara uppföljande kontroll när brister behöver följas upp och kontroller vid utredning av klagomål.

Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar och inspektera, samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. Även för dessa kontroller gäller vår timavgift. Om klagomålen på din verksamhet visar sig vara obefogade, behöver du inte betala någon avgift.

Du kan överklaga våra beslut om avgift för livsmedelskontroll

Din faktura är också ett beslut, som du kan överklaga om du inte är nöjd. Det kostar ingenting att överklaga. Vänta med att betala om du överklagar avgiften. Om du överklagar avgiften stoppar vi fakturan. Vänta därför med att betala tills ditt överklagande prövats. Leder överklagan till ändrat belopp skickar vi en ny faktura. Får du avslag på din överklagan får du en kopia på fakturan med ett nytt betalningsdatum.

Du kan överklaga genom att skriva ett brev eller e-post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, uppge vårt diarienummer, varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Ange tydligt vem som är avsändare med namn, adress och telefonnummer. Om du skickar in ett brev så skriv under. Anlitar du ett ombud kan ombudet skriva under. Skicka in överklagan till samhallsbyggnad@trollhattan.se eller per brev till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 461 83 Trollhättan. Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag du har fått beslutet.

Senast granskad 2024-01-08 av JEAWAD