Två män på en åker

Bred samverkan för biologisk mångfald

Projektet blev avstampet för det koncernövergripande arbetet med biologisk mångfald i Trollhättan. Trollhättans Stad och de kommunala bolagen krokade arm för utbildning och fler projekt för att stärka den biologiska mångfalden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Status i projektet

Projektet är avslutat men det koncernövergripande samarbetet fortsätter som Bred samverkan för biologisk mångfald.

Projektet genomfördes med bidrag från LONA

Den LOkala NAturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett gott liv på jorden för oss människor. I dagsläget går trenden åt fel håll – mångfalden och artrikedomen minskar. I Trollhättan är ambitionerna höga för att stärka den biologiska mångfalden.

Målsättning med projektet

Målet var att sammanföra Trollhättans Stad och de kommunala bolagen och gemensamt, med konsultstöd, ta fram ett antal konkreta projekt för att öka den biologiska mångfalden. I projektet ingick även utbildning till personal och politiker.

 

Det här har gjorts

 
 
  • Förbättrad samverkan mellan Trollhättans Stad och kommunala bolag
  • Identifiering och framtagande av projekt att jobba vidare med och söka LONA-bidrag för - 5 projekt togs fram och alla beviljades medel (2021)
  • Under 2022 söktes medel till ytterligare tre projekt och utökning av ett av redan beviljade. Även dessa beviljades medel.
  • Utbildning av 150-200 medarbetare i Trollhättan har fått utbildning inom biologisk mångfald.  
 
LONA-logotype. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård medfinansierar projektet.
Senast granskad 2024-01-10 av JOSÅKEBEN