NEVS prototypfordon RC1 NEVS prototypfordon RC1

Förberedelseprojekt Testbädd AV Trollhättan

I ett niomånaders projekt undersöker Trollhättans Stad tillsammans med NEVS och AstaZero hur processen inför tester av självkörande fordon på allmän väg kan bli bättre.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Avslutat

 


Finansiering och samverkan
Projektet genomförs med finansiering av Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden och Vinnova. Trollhättans Stad leder projektet med NEVS och Asta Zero som partners. T-Engineering deltar som referensföretag.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

När ett företag ska testa autonoma fordon på allmän väg är processen för att få tillstånd från Transportstyrelsen krävande. Genom projektet vill vi skapa underlag för att denna process ska gå snabbare och att Trollhättan och Sverige ska kunna ligga i framkant vad gäller framtidens fossilfria, delade mobilitet.

Målsättning

Förberedelseprojektet ska skapa kunskap och bättre förutsättningar för ytterligare arbete och projektansökningar med målet att bilda en testbädd för autonoma fordon (AV) i Trollhättan: ett ekosystem av företag och organisationer som möjliggör testkörningar av autonoma fordon inom Trollhättans kommunala vägnät. Testmiljön inkluderar stöd för fordonsteknik, trafiksäkerhet, testpersonal samt insikter om människors beteende i relation till autonoma fordon.

 

Det här ska göras i projektet


 • Definiera prioriterat utvecklingsbehov som stödjer industrins behov av utvecklad process för godkännande av körning med autonoma fordon i allmän trafik.
 • Inmätning av 3D-data i aktuella ODD:er (testområden för autonoma fordon). Databearbetning och -överföringar.
 

Process

 
 

Genomförande

Det här har vi gjort

 • Förberedelser inför kommande delar i projektet. 

Gruppbild Testbädd THN.png

2022-09-01 Uppstartsmöte med projektgruppen
Bilden, uppifrån vänster:

 • Klas Karlsson, Kart- och mätningschef, Trollhättans Stad
 • Jens Beune, NEVS
 • Jörgen Einarsson, projektledare, Trollhättans stad (infälld)

Nedre raden från vänster:

 • Felix Andlauer, VP Mobility Solutions, NEVS
 • Fredrik G Bergquist, projektledare, AstaZero
 • Fredrik Åkeson, Produktchef, AstaZero

Efter uppstartsmötet fortsatte vi med det här:

 • Inmätning med scanner/totalstation genom ett antal etableringar med hjälp av GPS alternativt lokalt stomnät.

 • Databearbetning; i samverkan med NEVS utröna vilka data om branschen efterfrågar och hur dessa kan levereras.

 • Databearbetning; inmätt 3D-data bearbetas för att kunna vara till nytta för en framtida digital tvilling av staden.

 • Leverans av klassat punktmoln (mätdata) i LAS/LAZ-format, hantering och överföring av data i lämpliga format.

 • Projektet avslutas i maj 2023. 

Här kan du läsa slutrapporten

Vinnova Logotyp

Slutrapport till Vinnova

Diarienummer: 2022-01759

Inskickad: 2023-06-19 klockan 13:38

Projektuppgifter och resultat

Diarienummer: 2022-01759

Projekttitel: Förberedelseprojekt Testbädd AV Trollhättan

Projektledare: Jörgen Einarsson

Koordinerande projektpart (koordinator): 212000-1546, Trollhättans kommun, Trollhättans Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vinnovas handläggare: Christian Fredriksson

Administratör på Vinnova: Lena Dalsmyr

Startdatum: 2022-08-22

Slutdatum: 2023-05-26

Startdatum för aktuell period: 2023-02-01

Slutdatum för aktuell period: 2023-05-26

Skicka in senast: 2023-06-25

Vinnova bidrag totalt: 250 000 kr

 

Projektresultat för Vinnovas bedömning

 

Projektsammanfattning - Utfall

Projektet har undersökt ansökningsprocessen för testkörning med självkörande fordon och hur den kan förbättras. I dialog med Transportstyrelsen (TS) och företag inom AD-branschen har ett antal brister och utmaningar belysts. Vissa, avseende långa handläggningstider och behov av dokument som guidar den sökande, har redan förbättrats enligt myndigheten. Dialogerna har utmynnat i rekommendationer riktade till TS samt till kommuner och industrin.

Ledtider kan kortas ytterligare genom att dokumentation av samm a geografiska område
återanvänds i flera ansökningar, vilket det inte finns några hinder för enligt myndigheten. Att definiera ett sådant geografiskt område som testbädd och där förbereda med lämpliga förbättringar av infrastruktur kan vara gynnsamt i en ansökan. Industriparter och väghållare bör samordna en sådan insats runt en gemensam målbild.

Projektet har även genomfört lyckade 3D-inmätningar av domäner där två företag haft tillstånd att testköra autonoma fordon idag. De har genomförts med både markbaserad laser och med fotogrammetri med drönare. I samråd med i första hand projektets referensföretag NEVS, har projektet levererat data i format som av företaget bedömts kunna användas i mjukvara för självkörande (AD). Samma data kommer också att kunna användas av staden i arbete med digital tvilling.

Mål för projektet - uppfyllelse

Förenkla och accelerera ansökansprocessen:
Ett arbete att förändra processen kräver deltagande från Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen rekommenderas att:

 • Sätta ledtidskrav på handläggningen p er delmoment.
 • Vidareutveckla processen i fler och tydligare delmome nt.
 • Utvärdera möjligheten att ta en guidande roll genom en sökandeprocess.

Vidare rekommenderas att:

 • Industrin verkar för och tillämpar standardiserade utvecklingsmetoder och best practice.
 • Kommun som önskar etablera testbädd identifierar lämpliga områden och har beredskap för förberedande åtgärder såsom god dokumentation av mark- och trafikförhållanden i lämpliga dataformat samt riskminimerande åtgärder avseende exempelvis gatubelysning och väglinjering.
 • Industrin samverkar fram ett gemensamt underlag för ansökningar inom
  testbädden/testområdet.

3D-inmätningar har utförts inom tre geografiska områden i Trollhättan, där företaget NEVS respektive T-engineering haft tillstånd att testköra autonoma fordon. Datainsamlingen lyckades väl, detsamma gäller datahantering och filformat för leverans av geodata till AD-branschen, vilken gillades av referensföretaget NEVS.
Insamlade data kommer att kunna användas av staden som underlag för digital tvilling, simulering och liknande.

 

Projektreferat för publicering

 

Projektreferat för publicering på Vinnova och som en del av öppen data.

Jag är medveten om att nedanstående uppgifter kommer att publiceras efter granskning och eventuell redigering av Vinnova: Ja.

Syfte och mål - uppfyllelse

Projektet har genomfört 3D-inmätningar av testområden för autonoma fordon samt
rekommendationer/safety case på skissnivå riktade till myndigheter, kommuner och branschen. Insatserna har syftat till att accelerera utvecklingen inom branschen autonoma fordon samt skapa underlag för en etablering av en testbädd för automatiserade fordon i verkliga, komplexa trafikmiljöer. Projektets mål har uppfyllts.

Syfte och mål - uppfyllelse - på engelska

The project has carried out 3D measurements of test areas for autonomous vehicles as well as recommendations/safety cases at sketch level aimed at authorities, municipalities and the industry. The efforts have aimed to accelerate development within the autonomous vehicle industry and create the basis for establishing a test bed for automated vehicles in real, complex traffic environments. The project objective has been met.

Resultat och förväntade effekter - utfall

Projektet har levererat rekommendationer riktade till Transportstyrelsen som bör kunna
effektivisera (skynda på samt tydliggöra) ansökningsprocessen inför tester med autonoma fordon på allmän väg. Rekommendationer till industri och kommuner kan också effektivisera processen, öka trafiksäkerheten och bidra till mer samverkan mellan ovan nämnda parter. 3D-inmätningar av testområden har utmynnat i data i format som referensföret aget NEVS anser kunna användas i system för självkörande (AD). Samma info kommer också att kunna användas av staden i arbete med digital tvilling.

Resultat och förväntade effekter - utfall - på engelska

The project has delivered recommendations to the Swedish Transport Agency which should be able to streamline the application process for tests with autonomous vehicles on public roads. Recommendations to industry and municipalities can also streamline the process, increase traffic safety and contribute to more cooperation between the parties mentioned above. The 3D measurements have resulted in data in formats that reference company NEVS suggest can be used in autonomous driving (AD) systems. The same information may be used by the city in work with digital twin.

Upplägg och genomförande - analys

Projektet genomförde tre intervjuer med industriparter för att få deras erfarenheter av
ansökningsprocessen och förslag till förändringar. I flera samtal och intervjuer med
Transportstyrelsen sägs att de har omorganiserats, ökat resurser för ansökningar och arbetat med nya riktlinjer. Aktuell nationell strategi för AV på väg verkar dock saknas.
3D-skanningar av testområden med markstation och drönare utfördes. Blänk/vattenpölar kan påverka insamlingen vilket beaktas vid tidsplanering. Kunskap om företags standarder och dataformat för AD är viktigt inför insamlingen.

Upplägg och genomförande - analys - på engelska

The project interviewed industry parties for application process experiences and suggestions. The Swedish Transport Agency reorganized, increased resources, and plans new guidelines. National AV strategy from government seem deficient. 3D scans with ground station and drone were done. Flashes/puddles impact collection and should be considered when scheduling the scanning events.
Knowledge of companies' AD standards and data formats before scanning is crucial.

 
 
Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN