Cirkulationsplats med anslutande vägar som byggs på Nya Hjulkvarnelundsvägen

Byggnation av Nya Hjulkvarnelundsvägen

Nya Hjulkvarnelundsvägen kopplar tillsammans med Stridsbergsbron ihop östra och västra Trollhättan och skapar en bättre trafiksituation för boende längs Kungsportsvägen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trafikstörningar

Byggnationen av Nya Hjulkvarnelundsvägen påverkar trafiken påverkar framkomligheten i området. Vänligen respektera vägvisningsskyltar och trafikanordningar under byggtiden.

Om projektet

 
 

Bakgrund

I takt med att Trollhättan växer och nya bostadsområden växer fram behöver vi utveckla gatunätet och trafiksituationen. I Hjulkvarnelund förstärks kopplingen till älven och den västra delen av staden, över Stridsbergsbron till Vårvik. 

Målet med ombyggnationen

Med den Nya Hjulkvarnelundsvägen vill vi sammanlänka Vårvik med Trollhättans resecentrum och östra delen av staden och skapa en bättra trafiksituation för boende i Egna Hem. 

 
 

Det här ska göras


 • Ny väg väster om Kungsportsvägen ska byggas (Nya Hjulkvarnelundsvägen)
 • Två nya rondeller byggs
  • Hjulkvarnelundsrondellen
  • Rondellen Charuffören (infart mot Stallbacka)
 • Anslutningsväg till Stridsbergsbron (Vårviksvägen)
 • Återplantering av träd och grönska
  • För att skapa en trivsam miljö
  • För att skapa en barriär mot Kungsportsvägen 
 

Genomförande

Det här har vi gjort

 • Sanering av parkslide
 • Sprängning
 • Schaktarbeten
 • Dagvattenhanteringssystem 
 • Nedläggning av ledningar under mark
 • Markarbeten för att förbereda för vägen

Det här gör vi just nu

Arbetet med nya Hjulkvarnelundsvägen fortgår och har nu kommit in i en fas där det snarare handlar om att färdigställa ytskikt än att jobba med moment som senare inte syns. Sprängnings- och schaktarbeten för att färdigställa dagvattensystem och nedläggning av ledningar av olika slag är så gott som avslutade. Fokus ligger på att göra klart de båda cirkulationsplatserna utmed sträckan med tillhörande hållplatser innan V40. Därefter kommer trafiken att ledas om igen och in på Kungsportsvägen. Den tillfälliga omledningen som är idag via Grundbergsvägen kommer upphöra. Detta sker preliminärt i v40.

20220826_081305.jpg

Hjulkvarnelundsrondellen tar form

Återplantering av grönska ett viktigt moment

Ett omfattande och viktigt arbete är att planera in den nya grönska som ska ersätta den som tagits bort i samband med sanering av parkslide samt även för att skapa och ansluta till grönska till nya platser för att skapa en välkomnande entré in mot centrala Trollhättan samt nya stadsdelen Vårvik. Att skapa nya grönytor som harmoniserar med omgivning är målsättning. Planteringar är planerat att påbörjas under september månad då det är bra förutsättningar för etablering av ny grönska. Planteringar är också viktiga för att skapa en barriär mot Kungsportsvägen. 

Det här händer framöver

 • Färdigställande av Nya Hjulkvarnelundsvägen: december 2022
 • Färdigställande av Vårviksvägen väster om Stridsbergsbron är planerat att påbörjas under senare delen av hösten och färdigställas maj 2023.
 • Ombyggnation av Kungsportsvägen är planerad att starta 2023 och detaljprojektering av utformning startar under hösten 2022.
 
 

Projektet är en del av

 

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

I Vårvik och Hjulkvarnelund kommer en ny grön och vänlig del av din stad att växa fram på historisk mark. Här skapar vi mötesplatser, utvecklar rekreationsområden och lägger grunden för framtida verksamheter och bostäder. Allt sammanlänkat av en ny bro över älven – Stridsbergsbron – som tar alla Trollhättebor lite närmare varandra.

Stridsbergsbron

Stridsbergsbron blir länken som binder ihop Trollhättan och löser framtidens trafiksituation.

Senast granskad 2022-09-01 av JOSÅKEBEN