Beteende- och användarstudie för ökad cyklism och hållbart resande i Västra Götalandsregionen

Cykelprojektet ”Beteende- och användarstudie för ökad cyklism och hållbart resande i Västra Götalandsregionen” har drivits för att undersöka förutsättningar och upplevelser av cyklism från ett användarperspektiv.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Avslutat. Projektet drevs under mars 2023 till november 2023

 


Finansiering och samverkan
Projektet genomfördes i samverkan med Västtrafik, RISE institut, Innovationsbyrån Point, Borås stad med finansiering av Västra Götalandsregionen.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

I Västra Götalandsregionen, där transportsektorn svarar för betydande utsläpp, är det nödvändigt med åtgärder för att främja hållbara transportalternativ som cykling. Ett av de främsta målen i regionen är att öka användningen av cykeln mellan 2021 och 2025. Enligt en potentialstudie utförd av Västra Götalandsregionen finns stort potential för att öka cyklismen i Trollhättan. För att kunna ta tillvara på den potentialen behövs fördjupad förståelse för de hinder, drivkrafter och behov som formar människors transportmönster.

Projektet har utforskat hinder och drivkrafter för både aktuella och potentiella cyklister, inklusive fysiska och platsspecifika faktorer samt de mentala, sociala och kulturella aspekter som påverkar beslutsprocessen att välja cykel. Dessutom har projektet studerat hur människor upplever det nuvarande trafiklandskapet.

Under projektets identifierades den huvudsakliga målgruppen för projektet var barnfamiljer med mer komplexa resebehov till följd av ett mer komplext livspussel. Velanda valde ut som geografisk avgränsning i Trollhättans stad, då det är beläget utanför stadskärnorna, men

Redan har befintlig cykelinfrastruktur som gör det möjligt att ta sig till och från stadens centrum.

Målsättning med projektet

Det finns personer som kan och vill cykla men de gör det inte idag – därför ville vi förstå deras behov. Målsättningen med projektet var att identifiera behov och föreslå möjliga lösningar för att göra cyklingen i vår region mer attraktiv och enklare. Detta genom att identifiera användarvänliga och skalbara prototypområden som motiverar fler att cykla. På så sätt kan arbete ligga till grund för prioritering av riktade insatser.

Utveckling för en hållbar framtid

Projektet syftar till att stötta en omställning till hållbar mobilitet och minska trafikens klimatpåverkan. Arbetet bidrar till att uppnå Samhällsbyggnadsnämndens mål "Ekologi i balans genom klimatneutral samhällsbyggnadssektor 2030".

 

Det här har gjorts

 
 • Under projekttiden har vi besökt Velanda utanför Trollhättan, för att samla in insikter bland målgruppen.
 • Under projektet har potentiella och aktiva cyklister intervjuats för att samla in fördjupade insikter.
 • Under hösten följdes utvalda cyklister på en vanlig cykeltur för att förstå deras upplevelse av trafiklandskapet.
 • Utifrån undersökningarna har projektet utformar prototypspår för användarvänliga cykelåtgärder
 • Under hösten genomfört en bike-along där politiker och tjänstepersoner tillsammans med forskare fick ta del av insikter.
 • Resultatet sammanställdes i en slutrapport och en slutpresentation.

Undersökningens huvudslutsatser är att beroende på vilken typ av cykelresa som genomförs så är hindren olika. Åtgärder och initiativ för att öka resor med cykel behöver vara av olika karaktär och anpassas till målgrupp och plats, för att överbrygga hinder och fylla behov.

Beroende på vilken typ av cykelresa som genomförs så är hindren olika.

 • Vid kortare resor i närområdet är otryggheten och upplevda bristen på säkerhet det största hindret för att cykla.
 • Vid längre cykelresor krävs det mer tid och planering innan resan.
 • Om en kort cykelresa är svår att genomföra så blir det ännu svårare att få till en längre cykelresa.

Åtgärder och initiativ för att öka resor med cykel behöver vara av olika karaktär och anpassas till målgrupp och plats.

 • Det viktigaste för att öka de kortare cykelresorna är att skapa tydlighet och anpassa trafiklandskapet till barn.
 • Det viktigaste för att öka de längre cykelresorna är att skapa förutsättningar att komma igång och etablera rutiner.
 • För att lyckas öka andelen cykelresor behövs åtgärder för både den korta och långa cykelresan. Åtgärderna behöver hänga ihop.

 

Senast granskad 2024-01-23 av JOSÅKEBEN