Man som sträcker armarna i luften ståendes på en brygga vid vattnet. Till vänster en bro.

Ny bro - för Trollhätteborna närmare varandra

Stridsbergsbron blir länken som binder ihop Trollhättan och löser framtidens trafiksituation.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nu bygger vi Stridsbergsbron

En ny bro över älven är ett steg mot en mer robust trafiksituation i centrala staden. Bron kommer avlasta Klaffbron och trafiken kommer att fördelas på ett smartare sätt. Dessutom blir centrum mindre sårbart vid exempelvis olyckor, renovering och ombyggnationer. Att bygga en bro mellan Hjulkvarnelund och Vårvik blir ännu en länk över älven och skapar genvägar till det mesta och det blir enklare att nå centrala områden för rekreation och natur. En annan aspekt av en ny bro är att den också tillför något till Trollhättans stadsbild. 

Stridsbergsbron sträcker sig över Göta Älv i anslutning till Konvaljeön mellan Hjulkvarnelund och Vårvik. På Vårviksidan ansluter bron strax norr om Martineverket och på Hjulkvarnelundsidan strax norr om Kanotklubben. Farleden för båtar och den öppningsbara delen av bron blir närmast Hjulkvarnelund, öster om Konvaljeön. 

Stridsbergsbron_hemsida.jpg

  • Bron mellan Hjulkvarnelund och Vårvik blir 254 meter lång. 
  • Den öppningsbara brodelen blir en dubbelklaffbro.
  • Bron kommer vara tillgänglig för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Särskild hänsyn kommer tas till oskyddade trafikanter där gång- och cykelbanor görs 4 meter breda i båda färdriktningarna och körbanan 3,5 meter åt båda håll. 
  • I förhållande till vattenytan så är det lägsta höjden 2 meter över vattenytan på Vårvik-sidan och i farleden är det 6 meter över vattenytan (närmast Hjulkvarnelund).

Kvartal 2-3, 2020: förberedande arbeten

Kvartal 4, 2020: grundläggning av stöd i Göta Älv startar

Kvartal 1-2, 2021: anläggning av påkörningsskydd (ledverk) för båtar i farleden

Kvartal 4, 2021: grundläggningsarbeten klara

Kvartal 1-2, 2022: västra tillfartsbron monteras på plats (Vårvik)

Kvartal 2-4, 2022: östra tillfartsbron monteras på plats (Hjulkvarnelund), båda broklaffarna monteras på plats, slutarbeten, färdigställande mot huvudgata

Montering av klaffar

Monteringen av båda klaffarna på Stridsbergsbron var planerat att genomföras under vecka 49. Arbetet med att montera klaffarna är komplext och påverkas av väder och vind. Under monteringen av första klaffen föll snön vilket påverkade arbetet som efter detta tog längre tid än planerat, vilket innebar att den andra klaffen inte hann monteras inom tiden då farleden var avstängd för båttrafik. Den andra klaffen ska monteras när nästa tillgängliga fönster för avstängning av farleden dyker upp. Detta planeras i samverkan med Sjöfartsverket och är beräknat att ske i januari 2023.

Förskjutningen av arbetsmomentet påverkar inte tiden för färdigställandet av bron. 

Kvartal 1, 2023: montering av västra klaffen, demontering av pålbrygga, montering av skyddsräcken

Kvartal 2, 2023: slutbesiktning av bron, invigning och trafiköppning

Arbetsområdet är inhängnat och endast öppen för behörig personal. Grusvägen intill campingen ned till Kanalstigen är öppen men framkomligheten kan begränsas i perioder till följd av transporter. Du kan följa ombyggnationen via webbkamera, där bilden uppdateras var femte minut. 

Illustration över Stridsbergsbron med stadsdel Vårvik i bakgrunden.

Följ byggnationen av Stridsbergsbron

Följ byggnationen av Stridsbergsbron från toppen av Järnvägsbron. Med sina 254 meter blir bron länken som kopplar samman Trollhättan ytterligare, skapar genvägar till det mesta och rustar staden för framtidens resande.

Bild som visar utformningen av den nya bron över Göta älv

Stridsbergsbron, Vårvik & Hjulkvarn

LAGA KRAFT - Detaljplan för Stridsbergsbron, del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny bro över Göta Älv. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Relaterad information

Startsida Vårvik och Hjulkvarnelund

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN