Jenny Wester, Lokalpolisområdeschef i Östra Fyrbodal, och Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättans Stad, med det undertecknade Medborgarlöftet för Trollhättan 2021. Jenny Wester, Lokalpolisområdeschef i Östra Fyrbodal, och Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättans Stad, med det undertecknade Medborgarlöftet för Trollhättan 2021.

Trollhättan satsar mot narkotikabrottsligheten

2021 kommer att innebära fokus på narkotika och de kriminella krafter som ligger bakom problematiken. Polisen och Trollhättans Stad intensifierar nu det arbete som redan inletts för att vända utvecklingen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhätteborna vill att polisen och kommunen ska arbeta mot narkotikaproblem och grov organiserad brottslighet. Det framgår av den medborgarenkät som skickades ut under hösten.
- Narkotikaproblematiken finns i hela Trollhättan och drabbar enskilda personer och deras familjer hårt, men får också negativa konsekvenser för samhället, säger kommunpolis Victor Prästbacka.

Intensifierat arbete mot grov organiserad brottslighet

När polisen och Trollhättans Stad nu presenterar ett nytt medborgarlöfte kommer arbetet att inriktas mot narkotika och krafterna bakom den problematiken.
- I många fall finns kopplingar till grov organiserad brottslighet, som står för distributionen av den narkotika vi ser på gatorna. Polisen har sedan tidigare ett riktat fokus på de kriminella individer som står för de här brotten – nu intensifierar vi det arbetet, säger kommunpolis Victor Prästbacka.

Polisens mål är att lagföra dem som ligger bakom narkotikahanteringen och relaterad grov brottslighet. Arbetet kommer också att riktas mot personer som öppet säljer narkotika eller ligger bakom bilbränder och annan skadegörelse, och som på sikt riskerar att bli drivande i kriminalitet.
- Det är viktigt att reagera tidigt och från Trollhättans Stads sida ges ungdomar som misstänks för sitt första narkotikabrott kort responstid och riktade stödinsatser till hela familjen redan vid polisförhöret. Genom TUTI-projektet, ”tidig upptäckt, tidig insats”, fördjupas samverkan mellan Trollhättans Stad, polis och föreningsliv, säger Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad.

Arbeta drogförebyggande

Tanken är dels att vända utvecklingen när det gäller narkotika och grov brottslighet, dels att förebygga missbruk och narkotikarelaterade problem på lång sikt. I årets medborgarlöfte lovar Trollhättans stad att arbeta drogförebyggande både i grundskolan och gymnasieskolorna.

Inom både grund- och gymnasieskolan möter Trollhättans Stads drogförebyggare upp såväl elever som personal med ökad kunskap, men framförallt en diskussion om droger och dess konsekvenser för såväl individ, närstående, samhälle och miljö. Elevernas delaktighet är en förutsättning i det drogförebyggande arbetet.

Kommunen och polisen kommer också att arbeta tillsammans mot ordningsstörningar. Det kommer bland annat att ske genom att poliser, ordningsvakter och trygghetsvandrare finns på platser som upplevs som otrygga.
- Det kan också handla om tekniska lösningar, till exempel kamerabevakning, eller social prevention bland de grupper som skapar oro, säger Victor Prästbacka.
- Det handlar om att ett effektivt samordnat trygghetsarbete mellan kommun, polis, ideella och andra viktiga samhällsaktörer på platser där vi utifrån kontinuerlig kartläggning ser behov av kraftsamling, säger Anne Fagerberg.

Medborgarlöfte för Trollhättan 2021

 

Relaterad information

Så gick det med Medborgarlöftet 2020

Inför 2020 lovade polisen och Trollhättans Stad att jobba för trygghet genom dessa aktiviteter:

  • Polisen ökar antalet redovisade mängdbrottsutredningar till åklagare jämfört med föregående år.
    Så gick det: Redovisningsandelen till åklagaren avseende mängdbrott begångna i Trollhättan har ökat, men ytterst marginellt - från 16 procent 2019 till 16,2 procent 2020.
  • Genom ökad polisiär närvaro och synlighet minska antalet anmälningar gällande våld i offentlig miljö. Så gick det: Antalet anmälda brott avseende våld i offentlig miljö uppgick till 162 under 2020, vilket är en minskning jämfört med 2019 då antalet uppgick till 185 st.
  • Trygghetsronder genomförs i två geografiska områden. Även barn och unga deltar i ronderna.
    Så gick det: Under året har fyra systematiska trygghetsronder genomförts i stadsdelarna Strömslund, Torsred, Källstorp samt Hälltorp. Inför trygghetsronden har enkäter om trygghetsfrågor skickats ut till samtliga skolor, förskolor, omsorgsverksamheter samt grannsamverkansområden i de fyra stadsdelarna. Protokoll sammanställdes över aktuella platser, vad som ansågs behövas åtgärdas, förslag på åtgärder samt vilka som är ansvariga för åtgärderna.
  • Trollhättans Stad har för avsikt att öka tillgängligheten för invånarna genom inrättande av ett kontaktcenter, arbetet pågår under hela 2020.
    Så gick det: kontaktcenter beräknas öppna i september 2021. Tidplanen har förändrats något till följd av covid-19. 
Senast granskad 2021-01-21 av REBLJU