Positiv bild av Trollhättans satsning på ökad likvärdighet i skolan

Utbildningsförvaltningens satsning på åtgärder som ökar likvärdigheten i utbildningen för elever i grundskolan, och minskar skolsegregationen i Trollhättan har i stora delar fungerat väl. Det framgår av en rapport som forskarna Karin Flensner och Ylva Svensson vid Högskolan Väst har publicerat.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bakgrunden är det beslut som Utbildningsnämnden fattade i oktober 2020 om att stänga två skolor med generellt låga kunskapsresultat och en hög andel elever med ogynnsam socio-ekonomisk bakgrund: Kronan åk -9 och Frälsegårdsskolan, och erbjuda eleverna plats på andra skolor i Trollhättan. Målet var att minska skolsegregationen och att ge eleverna mer likvärdiga förutsättningar att lyckas med sin utbildning.

I samband med att politikerna i Utbildningsnämnden fattade beslutet fick Högskolan Väst ett uppdrag att följa processen inför och under omorganisationen. Genom intervjuer och enkätfrågor med skolpersonal och elever har forskarna sökt framgångsfaktorer och utmaningar i rektors och lärares arbete med inkludering, undersökt vad den språkliga och sociala miljön betyder för elevers lärande, samt ställt frågor om hur eleverna upplevt förändringen att byta skola eller att få nya klasskamrater.

Rapporten är alltså inte en utvärdering av själva omorganisationen för en mer likvärdig skola, men den ger en bild av skolpersonalens upplevelser av arbetet med inkludering, och elevernas upplevelser under de första terminerna efter genomförandet.

I rapporten framgår att en majoritet av eleverna som berörts av förändringarna trivs i sina nya klasser, och att många nya sociala kontakter har skapats, både mellan elever och mellan elever och lärare.

- Den stora bilden är övervägande positiv och de allra flesta vi har träffat, både skolpersonal och elever, berättar om positiva erfarenheter, att nya relationer skapats, och att elever trivs med sin skolvardag och lärmiljö, skriver Ylva Svensson och Karin Flensner i rapporten.

Anna Brandén, verksamhetschef för grundskola i Trollhättans Stad konstaterar att den övergripande bilden som både elever och skolpersonal ger i rapporten är positiv, men påpekar att det är värdefullt för verksamheten att även titta på utmaningarna.

- Det är roligt att läsa i rapporten hur elever trivs i sina skolor, att de har fått nya kompisar och att personalen är så engagerad. De utmaningar vi ser, som till exempel önskemål om mer riktad kompetensutveckling för våra lärare, och frågor som handlar om studiero på lektionerna, det tar vi till oss och använder i vårt systematiska kvalitetsarbete. Våra rektorer och lärare arbetar aktivt varje dag med den här typen av frågor, och det är ett arbete vi självklart kommer att fortsätta, säger Anna Brandén.

I rapporten beskrivs också att skolsegregation är ett stort samhällsproblem som får stora negativa konsekvenser både för samhället och för barn som inte får en likvärdig utbildning och därmed inte de jämlika livschanser som de har rätt till. Samtidigt lyfts att det råder en stor osäkerhet kring vad som kan och bör göras för att motverka skolsegregation.

- Den strukturförändring som Trollhättans Stad har genomfört i sin skolorganisation är ett modigt beslut och ett konkret exempel på ett försök att genom strukturella förändringar öka måluppfyllelsen och ge alla elever i kommunen en mer likvärdig utbildning. Som vid alla förändringsprocesser har vissa saker fungerat väl, andra har korrigerats på vägen och vissa utmaningar kvarstår, skriver Ylva Svensson och Karin Flensner i rapporten.

Hela rapporten finns att ladda ned på Högskolan Västs hemsida:

Ladda ned rapporten Skolan som forum för integration – elevers och skolpersonals upplevelser av en kommunalt styrd insats för att motverka skolsegregation, på Högskolan Västs hemsida.

Läs mer om Utbildningsförvaltningens arbete för ökad likvärdighet och minskad skolsegregation

www.trollhattan.se/likvardigskola

Bakgrund

I oktober 2020 beslutade Utbildningsnämnden att genomföra en omstrukturering av grundskoleverksamheten i Trollhättans Stad, med syfte att öka likvärdigheten i Trollhättans Stad skolor, ge fler elever bättre förutsättningar att lyckas med sin utbildning, och att minska skolsegregationen i Trollhättan.

Beslutet innebar att Kronan åk F-9 gjordes om till en F-3 skola från och med augusti 2021. Totalt ca 210 elever i åk 4-9 erbjöds plats på skolor i östra och västra Trollhättan (Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan, Skogshöjdens skola).

Frälsegårdsskolan åk F-6 stängdes från och med augusti 2021. De ca 110 eleverna i åk F-3 erbjöds i första hand plats på Kronan, och de ca 60 eleverna i åk 4-6 erbjöds plats på skolor i östra och västra Trollhättan (Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan, Skogshöjdens skola).

Kunskapsresultat Likvärdig skola

Utbildningsförvaltningens bedömning är att personal och skolledning har lyckats bra med att genomföra organisationsförändringen rörande likvärdig skola. Elevernas resultatutveckling är, så långt som det i nuläget går att bedöma, försiktigt positiva.

Tjej läser bok på bibliotek

Likvärdig utbildning

En likvärdig utbildning av hög kvalitet är Utbildningsförvaltningens högst prioriterade mål, och Trollhättans stad arbetar med en rad åtgärder och insatser för ökad likvärdighet inom skola och förskola. Vårt mål är att alla barn och elever ska

Senast granskad 2023-06-02 av REBLJU