Insektshotell

Biologisk mångfald när Trollhättan bygger nytt

Kommunstyrelsen har antagit ett ramprogram för ny- och ombyggnation av lokaler i Trollhättans Stad. Flera viktiga delar i programmet har en tydlig hållbarhetskoppling. "En nyhet är att biologisk mångfald lyfts in i dokumentet. När nya lokaler anläggs ska strävan vara att uppnå hög biologisk mångfald i lokalernas utemiljö”, berättar Torbjörn Nilsson, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
I dokumentet anges flera exempel på hur biologisk mångfald kan uppnås, här är några:
  • Skapa och bevara en variation i utemiljön
  • Värna gamla, grova och ihåliga träd, både levande och döda träd
  • Spara stockar, död ved, fallna löv, ris och grenar och andra naturliga inslag i utemiljön.
  • Anlägga mulmholkar och insektshotell – tänk på bra placering – gärna i lä och söderläge
  • Sätta upp fågelholkar i träden, gärna lite skyddat
  • Välja blommande träd och buskar – gärna naturligt förekommande svenska arter
  • Anlägga rikblommande gräsmarker
  • Spara olika typer av gräsmarker, både kortklippt gräs och mer högvuxet med örter 

– Programmet har även i övrigt en tydlig miljöprofil. Det hänvisar till Trollhättans Stads hållbarhetspolicy om att vara en förebild genom att vara nyskapande och pådrivande i miljöarbetet, berättar Torbjörn Nilsson.

Miljöbyggnad Silver

Det anges också att Miljöbyggnad Silver ska vara en nivå som Trollhättans Stad ska sträva efter som standard. 
– Det är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader, som omfattar 16 indikatorer inom områdena energi, inomhusmiljö och material. När det gäller energiförbrukning anger Miljöbyggnad Silver att byggnaden ska förbruka högst 80 % av boverkets generella energikrav för byggnader.

– Programmet anger även att målet ska vara att placera solceller på all nybyggnation och att träbyggnation i enlighet med Trollhättans Stads Träbyggnadsstrategi alltid ska prövas. I övrigt behandlas frågor rörande säkerhet, tillgänglighet och drift med mera.

Förskolan Loket uppfyller Miljöbyggnad silver

Förskolan Loket är en av flera nybyggda lokaler som uppfyller Miljöbyggnad Silver.

Relaterad information

Ramprogrammets inriktning mot biologisk mångfald är en del av Trollhättans prioritering av biologisk mångfald, vilket beslutades i Trollhättans Agenda 2030-strategi våren 2021.

Agenda 2030 Trollhättan

Ramprogram för ny- och ombyggnation av lokaler i Trollhättans Stad

Senast granskad 2022-02-25 av KLALIW