Entrén till Folkets Park i Trollhättan med planteringar i förgrunden

Stadsparken växer fram

I januari 2021 startade arbetet med Trollhättans nya stadspark. Området som berörs är Folkets Park och Lunnen, det grönområde som ligger intill Folkets Park. Arbetet med Folkets Park blev klart 2021, och under 2022 påbörjades etapp 2 med huvudfokus på Lunnen samt att skapa en sammanhängande parkmiljö mellan de två områdena. Detta arbete blev klart i Juni 2023.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trafikstörningar

Tillgängligheten till Lunnen kan påverkas i olika perioder under arbetets gång.

Om projektet

 
 

Bakgrund

I takt med att Trollhättan växer och utvecklas måste vi ta hand om de gröna oaserna, historiska värdena och mötesplatserna som finns. När den nya stadsdelen Vårvik tar form på västra sidan av älven och med Stridsbergsbron som byggs för framtidens resande blir Folkets Park och Lunnen en ännu viktigare plats och en självklar koppling till centrum. En ny stadsdel och en ny bro skapar nya rörelsemönster och då behöver även intilliggande platser ses över och utvecklas för att främja hälsa och välmående i vardagen. 

Målet med ombyggnationen

Att slå ihop Lunnen och Folkets Park och bygga en stadspark skapar förutsättningar för nya gång- och cykelstråk och fler och bättre mötesplatser. Stadsparken blir ett nytt grönt vardagsrum, en viktig plats för social samvaro där människor kan umgås, koppla av, leka eller gå på kulturevenemang.

 

Mer om stadsparkens utveckling


Folkets Park (klart)

Utemiljön

 • Sanering av förorenade ytor i Folkets Park.
 • Renovering och upprustning av Folkets Park

Byggnader

 • Bevara och återskapa byggnadernas tidigare prakt och prägel. Pergolan vid Parkhallen mot Lunnen tas bort för att öppna upp och binda ihop Folkets Park och Lunnen. 
 • Parkhallen renoveras invändigt för att fortsatt kunna möta behoven av dans, fest, musik och möten.

Lunnen (klart)

 • Grönska gallras ur och förstärkas
 • Ny belysning i parken
 • Förbättra vägar och koppla samman med gång- och cykelväg för Stridsbergsbron samt Kanalstigen
 • Ny lek och generationsyta
 • Ett nytt staket sätts upp runt den nya stadsparken
 • Dammen och bäcken renoveras
 • Arboretumet byggs ut
 • Ny äventyrsgolf byggs
 

Process

 
 

Etapp 1 - Folkets Park

Det här har vi gjort

 • Rustat upp och restaurerat byggnader
 • Utvecklat utemiljöerna
 • Byggt staket runt parken
 • Invigningen var 14 maj
 

Etapp 2 - Lunnen

Det här har vi gjort

 • Dialog med barn om lekmiljöer i Lunnen
 • Dialog med allmänheten om parkens utveckling
 • Dammen och bäcken renoveras och restaureras med bidrag från LONA
  • Vi har gallrat bort sly
  • Vi har skrapat rent berg
  • Vi har tagit bort överflödig grönska
  • Vi har tömt dammen och stärkt upp botten
 • Nytt staket har satts upp runt hela parken
 • Förbättrat och förstärkt stråk och vägar genom parken
 • Ny lek- och generationsyta
 • Ny äventyrsgolf med Trollhätte-tema
 • Förbättrat och förstärkt stråk och vägar genom parken
  • Nya sittplatser
  • Ny belysning i parken
  • Vi har återplanterat 1000 växter som är anpassade för att gynna pollinatörer, som en del i att stärka den biologiska mångfalden
  • Vi har fyllt dammen
 • Invigningen var den 17 Juni som en del av den stora invingingsdagen 
 

Etapp 3 - Lunnen

Det här händer framöver

Vi har fler spännande nyheter och aktiviteter på gång! Håll utkik för mer information och uppdateringar.

 
 

Projektet är en del av

 

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

I Vårvik och Hjulkvarnelund kommer en ny grön och vänlig del av din stad att växa fram på historisk mark. Här skapar vi mötesplatser, utvecklar rekreationsområden och lägger grunden för framtida verksamheter och bostäder. Allt sammanlänkat av en ny bro över älven – Stridsbergsbron – som tar alla Trollhättebor lite närmare varandra.

Stridsbergsbron

Stridsbergsbron blir länken som binder ihop Trollhättan och löser framtidens trafiksituation.

Senast granskad 2023-10-09 av ALIFRE