ungdomar

Våra unga trollhättebors röster – om trivsel, trygghet och behov

Nu finns en sammanställning av Trollhättans resultat i Lupp-undersökningen. Enkätsvaren från unga i årskurs 7, 8 och 9 ger oss kunskap om hur de har det, hur de mår och vad de tycker om att leva i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Det är första gången LUPP-enkäten genomförs och därför kan vi ännu inte följa hur utvecklingen ser ut lokalt men det ger oss en första bild av nuläget. Generellt sett skiljer sig Trollhättans resultat ganska lite från rikssnittet men det finns helt klart områden där vi kan arbeta mer och bättre för att förbättra ungas livsvillkor, säger Anna Nyman Holgersson som är hållbarhetsstrateg.

Resultatet visar på både utmaningar och möjligheter. Här sammanställer vi några.

Utmaningar

  • Resurssvaga unga, unga hbtq-personer och unga som har en nedsatt funktion eller långvarig sjukdom är mindre nöjda med fritiden, skola, sin hälsa, känner sig mindre trygga och har i högre grad än övriga utsatts för brott/otrygga situationer.
  • Det finns tydliga könsskillnader. Pojkar trivs bättre i skolan, är mer nöjda med sin fritid och uppger bättre hälsa och färre psykosomatiska besvär jämfört med flickor. Flickor uppger också i högre grad än pojkarna att de utsatts för mobbning, sexuellt våld/utnyttjande online eller i verkligheten.
  • Utmaningar finns gällande självrapporterade hälsobesvär och upplevelse av skolrelaterad stress samt mobbning.

Möjligheter

  • Majoriteten av ungdomarna svarar att de är nöjda med sin fritid och med utbudet av fritidsaktiviteter.
  • En hög andel av ungdomarna är nöjda med lärarna, undervisningen, möjligheten att få extra hjälp eller stöd vid behov och tillgången till digitala verktyg i skolan. När det kommer till skolmaten är nöjdheten betydligt lägre. Tjejer är mindre nöjda än killar med elevhälsan.
  • Unga vill vara med och påverka, drygt en tredjedel av ungdomarna i Trollhättan svarar att de vill påverka i frågor som rör kommunen. Samtidigt svarar över hälften av ungdomarna att de inte vet vilka möjligheter de har att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. De grupper som är mindre nöjda med fritid, skola och sin hälsa med mera anger i högre grad att de vill vara med och påverka.

Vad är Lupp?
Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät för kommuner och regioner. Hösten 2022 genomförde 24 kommuner i Sverige LUPP-undersökningen och Trollhättan var en av dem.   

Hur jobbar vi vidare?
Nu när rapporten är klar är det viktigt att vi återkopplar resultatet till de unga som svarat på enkäten. Nu böjar också det efterföljande analys- och fördjupningsarbetet för att ta fram förslag på åtgärder.

- Intresset för resultaten har varit stort i våra olika verksamheter vilket gör att ungas livsvillkor sätts i fokus. Vi vill involvera och öka dialogen med våra unga och har redan under våren tagit hjälp av PRAO-elever i analysarbetet för att få in deras konstruktiva tankar och förslag kring vad som behöver göras, säger Anna Nyman Holgersson.

Trollhättans Stad har redan mycket kunskap i sina olika verksamheter men resultatet från Lupp-undersökningen är ytterligare en hjälp att föra fram ungas perspektiv. Undersökningen bidrar också till ökat samarbete mellan verksamheterna.

Läs populärversionen av Lupp Trollhättan

Senast granskad 2023-05-24 av REBLJU