Gräsmark med blommor

Trollhättans gräsytor inventerade – nu ska skötseln ställas om

Som en del av Trollhättans arbete med ”Bred samverkan för biologisk mångfald” har gräsytor som ägs av Staden inventerats under maj – juni 2023. I projektet ”Inventering av skötta gräsytor” ingick även en inventering av pollinatörer på fem platser. Projektet har delfinansierats av länsstyrelsens LONA-medel. Under våren har resultatet av arbetet färdigställts i en rapport och nu pågår planering rörande ändring av skötseln baserat på rekommendationerna i rapporten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Inventeringen omfattade ca 100 hektar fördelat på 325 ytor.  Det handlar om skötta gräsytor utmed vägar, gångvägar, i mindre refuger, parker och andra kantmiljöer inom Trollhättans stad. Större delen utgörs av öppen gräsmark men det finns även ytor med mer naturartad mark i bryn och glesa träddungar. De ytor som ingick i inventeringen klipptes inte innan inventeringen, vilket gjorde det möjligt att studera den naturliga floran på ytorna. Inventeringar har även genomförts av gräsytor som ägs av de kommunala bolagen Eidar AB och Kraftstaden AB.

Inventeringen av pollinatörer med fokus på bin genomfördes med insektsfällor. De fem lokalerna som studerades var Slätthult, Källstorp/Torsbo, Skogshöjden, Hojum och Nergårdsängen.  Antalet arter och individer av bin och dess parasiter noterades och när det gäller övriga pollinerare, t ex blomflugor och skalbaggar, noterades de arter som observerades.

Fyra kategorier av ytor

I rapporten har ytorna klassificerats i fyra olika huvudkategorier: gräsmark hög prioritet, gräsmark måttlig prioritet, gräsmark viss prioritet och naturmark. Gräsmark med hög prioritet är sådana som i första hand bedömts prioriterade i ett fortsatt arbete med att förändra skötseln av gräsytorna för att gynna den biologiska mångfalden. Kategorin utgörs av två underkategorier. Dels de ytor som har en naturlig artrik flora och dels stora öppna ytor med visst inslag av ängsarter och där ytornas storlek gör dem prioriterade då det är en fördel med lite större ytor om skötseln ska ändras.  

34 ytor på totalt 26 hektar ingår i de högprioriterade gräsmarkerna.  Även de ytor som inte är högst prioriterade i rapporten är möjliga att ställa om men kan kräva mer tid och arbetsinsatser.

Nu startar arbetet

Samhällsbyggnad jobbar nu med att redan under 2024 få en förändrad skötsel på ett antal ytor. Arbetet blir även en del i det EU-projekt, EXPBIO, som Trollhättan deltar i och som startat nu i vår.

– Vi har tittat på 11 ytor på 9 hektar av de prioriterade ytorna där vi jobbar för att ställa om skötseln redan denna säsong, berättar kommunekolog Emelie Andersson. Det handlar om ändrad tid för klippningar och minskat antal klippningar så att blommor hinner fröa av sig. Vi tittar också på att försöka samla upp det klippta gräset på åtminstone några platser. Platser som kommer att beröras är den stora gräsytan Nergårdsängen i Kronogården, där det sedan tidigare finns en mindre ängsyta. Dessutom blir det skötselanpassningar på mindre ytor ibland annat Lextorp, Sandhem, Torsred, Skoftebyn, Stavre och Halvorstorp.
 

– Förhoppningen är att vi ska hitta bra lösningar och skötselmetoder för gräsytor som också kan vara användbara för andra kommuner och verksamheter. Omställningen är viktig både för våra svenska hävdgynnade växter och pollinerande insekter, säger Emelie Andersson.

– Det här en första start och vi kommer att jobba vidare till hösten med att planera fortsatt genomförande av omställningen inför nästa år, säger parkingenjör Peter Andersson. Det här är ett långsiktigt arbete.

Lona logotype Interreg-North-Sea-logo-2023-RGB_EXPBIO_2545x375px.png

Senast granskad 2024-06-19 av JEAWAD