Sedlar av olika valörer

Starkt resultat väntas för 2023

Resultatet för 2023 beräknas till 156 miljoner kronor. Överskott hos nämnderna, samt ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag är de huvudsakliga förklaringarna. – Vi spår ett starkt resultat i förhållande till budget för helåret, men 2024 kommer att bli tuffare ekonomiskt, konstaterar Dan Jonasson, ekonomichef i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad beräknas återigen leverera ett stort budgetöverskott för helåret. Det framkommer i delårsbokslutet per augusti som pekar på ett resultat för 2023 på 156 miljoner kronor, vilket är 122 miljoner kronor bättre än budgeterade 34 miljoner kronor.

Ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag på tillsammans 86 miljoner kronor, samt 19 miljoner i överskott för nämnderna är de största budgetavvikelserna.  

– 122 miljoner kronor jämfört med budgeterade 34 miljoner kronor innebär att ekonomin utvecklats bättre än prognosen, säger ekonomichef Dan Jonasson samtidigt som han konstaterar att sämre tider inte bara spås i horisonten utan redan är här.

–  Nettokostnaderna har ökat väldigt mycket, vilket beror på inflationen och ökade pensionskostnader. Det är kostnadsdrivande poster, precis som investeringarna i år vilka beräknas till drygt 400 miljoner kronor.

”Kämpa för att nå nollresultat 2024”

Under flera år har Trollhättans Stad levererat starka resultat, drygt 800 miljoner kronor den senaste femårsperioden, men så kommer det inte att fortsätta. 

–  Vi går in i en lågkonjunktur nu med väldigt mycket sämre förutsättningar för nästa år, och vi kommer att behöva kämpa för att nå ett nollresultat 2024, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson (M).

Genom budgetpropositionen som beslutades i riksdagen tidigare i veckan tillförs kommunerna 7 miljarder kommuner i generella statsbidrag, vilket i Trollhättans Stads fall innebär ytterligare cirka 39 miljoner kronor i förstärkning per år från 2024. Därutöver tillkommer olika satsningar inom kommunens verksamheter som riktade statsbidrag.

– Det hjälper till såklart och är ett viktigt tillskott, men det kommer att bli tufft ändå inför 2024 fortsätter Peter Eriksson.

Använder tidigare budgetöverskott

Då 2025 förväntas se något ljusare igen blir kommunens strategi att mildra de ekonomiska konsekvenserna för 2024.   
– Vi kommer att använda tidigare budgetöverskott för att överbrygga nästa år och har avsatt 123 miljoner kronor i en RUR (Resultatjämningsreserv) som kan användas i en lågkonjunktur för att täcka upp ett förväntat underskott, avslutar Peter Eriksson.

Delårsrapport 2023

De största investeringsobjekten till och med 31 augusti:

 • Fastighetsförvärv 95 miljoner kronor
 • Stridsbergsbron 66 miljoner kronor
 • Gatuutbyggnad Vårvik miljoner kronor
 • GC – väg, renovering Oscarsbron 10 miljoner kronor
 • Hjulkvarn, ny väg 9 miljoner kronor

Helårsprognos:

 • Årets resultat beräknas till +156 mkr, vilket är 122 mkr bättre än budgeterat resultat om +34 mkr. I resultatet ingår försäljning av mark, tomträtter och exploateringsresultat med 8 mkr. I resultatet ingår även återföring av gatukostnadsersättning med 133 mkr. Resultatet motsvarar 3,6 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognostiserat resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till det betydligt svagare resultatet +13 mkr. 
 • Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på +19 mkr exklusive exploateringsresultat. De största budgetavvikelserna inom nämnderna återfinns inom utbildningsnämnden +13 mkr och omsorgsnämnden +7 mkr.
 • Övriga budgetavvikelser är överskott på särskilda åtgärder +15 mkr, skatteintäkter och utjämningsbidrag +86 mkr, avskrivningar -1 mkr exploateringsresultat +2 mkr. Underskott finansnetto -5 mkr, realisationsvinster +2 mkr och övriga gemensamma poster +4 mkr.
 • Verksamhetens nettokostnader ökar med 8,8 %. Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar med 4,7 %. Väsentliga förklaringsfaktorer till nettokostnadsökningen är bl.a. höga pensions-kostnader, den höga inflationen samt budgettillskott till nämnderna.
 • Det underliggande skatteunderlaget beräknas öka med 4,7 %. Orsaken är främst den fortsatt starka utvecklingen av lönesumman och är främsta förklaringen till överskottet för skatteintäkter och utjämningsbidrag om totalt +86 mkr.
 • Årets nettoinvesteringar beräknas till 406 mkr. Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 457 mkr.
 • Redovisad soliditet beräknas till 54,5 %, en ökning med 1,0 procentenheter från bokslutet. Soliditeten med hela pensionsskulden inklusive den del som tas upp i ansvarsförbindelsen, ökar med 1,6 procentenheter från 34,7 % i bokslutet till 36,3 %.
 • Nämndernas måluppföljning visar att nämndernas arbete med målen totalt sett går i rätt riktning för att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål till 2023 i 81 % av målen och i 19 % av målen går arbetet i delvis rätt riktning men åtgärder krävs för att nå målen till 2023. Två av tre finansiella mål uppfylls, målet självfinansieringsgrad bedöms inte kunna uppfyllas 2023. Den samlade bedömningen i delårsbokslutet är att verksamheten i år inte kommer bedrivas enligt god ekonomisk hushållning.
 • Sjukfrånvaron sjunker på totalen jämfört med de två föregående åren som varit starkt påverkade av pandemin. Nivån för sjukfrånvaro är dock fortfarande hög på flera håll.
 • Till och med andra kvartalet minskade befolkningen med 141 invånare till 59 133 invånare den 30 juni.
Senast granskad 2023-09-22 av PERIVA