Illustration över utbyggnaden i Hults Höjd I området kring Hultsjön och Hults Höjd planeras det för 500-600 bostäder. Planförslaget är på samråd till och med måndag 11 mars. Illustration över ny bebyggelse i området, framtagen av Norconsult AB.

Planförslag för tätortsutbyggnad vid Hults Höjd på samråd

Ett förslag på detaljplan för Hults Höjds utveckling har tagits fram och samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att skicka ut den på samråd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I norra delen av Trollhättan, intill Hultsjön och bostadsområdet Hults Höjd planeras det för 500-600 bostäder och ny samhällsservice. I detaljplanen, som nu är på samråd, föreslås en utbyggnad där grönska och rekreation får mycket plats. Detaljplanen är på samråd till och med måndagen den 11 mars.

– Planen möjliggör ett naturnära bostadsområde med plats för rekreation. Det kommer komplettera norra delen av Trollhättans tätort på ett bra sätt och bidra till ett mer varierat bostadsutbud. Det här blir ett viktigt steg för att möta den utvecklingen vi ser i arbetsmarknadsprognoserna där vi kommer tillskapa flera hundra arbetstillfällen under de kommande åren säger Jennie Bergius Eriksson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen är en fortsättning på det planprogram som godkändes i slutet av 2022. I detaljplanen har förslaget vidareutvecklats och fördjupade utredningar tagits fram för att säkerställa utbyggnadens lämplighet.

Planen föreslår en småskalig bebyggelse med blandning av småhus, radhus, parhus och marknära lägenheter. I området ges utrymme för service, exempelvis en ny förskola med åtta avdelningar, och en områdeslekplats. Sammanhängande grönområden och mötesplatser syftar till att tillgängliggöra området för hela Trollhättan och ge en karaktär av trädgårdsstad.

Det nya gatunätet kommer att prioritera låg hastighet och en trygg gatumiljö. Längs huvudgatan finns separata gång- och cykelbanor, där placeras bostäderna nära gatan och för att skapa kontakt med gatulivet vänds entréer mot gatan. Lokalgatorna planeras med utrymme för gångbana på bägge sidor och på de mindre lokalgatorna anpassas trafiken efter gångtrafikanters villkor.

– En viktig del av planen är att skapa ett bostadsområde som länkas samman med befintlig bebyggelse samt omkringliggande stadsdelar och målpunkter. Att utgå från topografin och befintlig naturkaraktär har varit en viktig förutsättning och även fungerat som en inspirationskälla för det nya området, berättar Hjalmar Oskarsson, planarkitekt på Trollhättans Stad.

Nielsen-Oscarssons Fastigheter AB, NOFAB, är exploatören som står bakom utvecklingen av området och ser fram emot att få visa upp förslaget och de visualiseringsbilder som nu tagits fram över området.

– Efter flera år av gediget arbete är det äntligen dags att visa upp samrådsförslaget för vidareutvecklingen av Hults Höjd. Både utredningsmaterial och bebyggelseförslag visar på platsens fantastiska potential. Projektet ligger dessutom väldigt bra i tiden och det är glädjande att se alla intressanta företagsetableringar i Trollhättan. Intresset för att bygga på Hults Höjd är stort och vi ser fram emot att få presentera samarbetspartners framöver. Om några år kommer vi välkomna nya invånare till Hults Höjd – här kommer det finnas en bostadsdröm för alla, säger Anders Oscarsson, VD och delägare på NOFAB.

Samrådsmöte onsdag 28 februari

Onsdagen den 28 februari klockan 16-19, i Skogshöjdens fritidsgård, kommer det hållas ett allmänt samrådsmöte för detaljplanen. Kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning och representanter från fastighetsbolaget NOFAB, som utvecklar området, kommer att vara tillgängliga för frågor och diskussion om planen och områdets utveckling.

Under samrådstiden kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra dialoger särskilt riktade mot ungdomar.

Läs mer om planförslaget på www.trollhattan.se/hults-hojd

Detaljplanen förväntas att antas under första kvartalet 2025 och därefter kan byggnationerna påbörjas.

Senast granskad 2024-01-31 av KLALIW