Ängsmark med symbol av illustrerade djur och växter med texten "för biologisk mångfald i Trollhättan"

Oklippta gräsmattor ska gynna mångfalden

Under försommaren kommer Trollhättans Stad tillsammans med Eidar och Kraftstaden låta gräset växa på utvalda ytor för att undersöka om en anpassad skötsel av dem kan bidra till en ökad artmångfald.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Brist på ängsmark = brist på mångfald

Genom förändrad markanvändning, att människan inte brukar jorden på samma sätt som förr, har ängsmarker och betesmarker minskat dramatiskt de senaste 100–150 åren. Idag återstår endast 1% av de artrika ängsmarker som en gång fanns. Staden vill undersöka vilka ytor på kommunens mark som har potential att ställas om till blomrika ängslika marker och på så sätt bidra till en ökad mångfald av blommande växter, fjärilar, humlor och andra pollinerande insekter.

– Trädgårdsväxter kan vara utmärkta nektarkällor, men många av våra pollinatörer är beroende av pollen från våra inhemska växter för att kunna föda upp sina larver. Genom att klippa gräsytorna flera gånger per säsong tar vi bort insekternas mat och växterna får svårare att sprida sig, säger Emelie Andersson, kommunekolog på Trollhättans Stad.

Inventering av arter i början av sommaren – därefter klipps gräset

Inför inventeringen av stadens gräsmarker kommer Trollhättans Stad tillsammans med de kommunala bolagen Eidar och Kraftstaden låta flera ytor med gräsmatta växa sig höga för att göra det enklare för dem som inventerar växtligheten. Men när inventerarna besökt platsen kommer de återigen att klippas. Inventeringen beräknas vara klar i början av juli.

Sällskapsytor klipps som vanligt

De ytor som idag används som sällskapsytor för exempelvis picknick och lek förblir kortklippta under hela sommaren, så förhoppningen är att projektet inte kommer att störa trollhätteborna utan istället berika dem med fler blommande växter och vackra insekter att titta på.

Insektsfällor för att inventera småkryp

I projektet ska även insekter inventeras, för att ge en bild av vilka arter som finns runt om i Trollhättan. Detta görs genom att ställa ut insektsfällor som ska locka till sig småkrypen.

– Vi ska ställa ut fällor i form av färgglada burkar, som insekterna misstolkar som stora färgglada blommor, på ett antal platser runt om i kommunen. Om du råkar hitta någon av dessa så låt dem stå så vi får så god koll som möjligt på vilka insekter vi har runt om oss, säger kommunekolog Sixten Johansson.

 Platserna med insektsfällorna är uppmärkta med skyltar.

Strategin för ekologisk hållbarhet visar vägen

”Strategin för ekologisk hållbarhet” är styrdokumentet som styr vad Trollhättans Stad ska prioritera gällande ekologisk hållbarhet. Där står det att blomrika miljöer i tätorterna ska öka.

– Det är precis vad det här projektet handlar om! Under hösten och vintern kommer vi utvärdera resultatet och bestämma vilka ytor som vi ska genomföra en ändrad skötsel på. Långsiktigt ser vi även att en förändrad skötsel av dessa ytor kan bidra till lägre skötselkostnader och mindre utsläpp, säger Sixten Johansson.

 
 
LONA-logotype. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård medfinansierar projektet.

Projektet delfinansieras av LONA, Lokala Naturvårdssatsningen.  

 
 
Ryrbäckens naturreservat, stig.

Naturvård och biologisk mångfald

Trollhättans Stad arbetar för att bevara och utveckla biologisk mångfald i kommunen. Ett arbete vi gör tillsammans i bred samverkan.

Senast granskad 2023-05-23 av KLALIW