Ökad likvärdighet i grundskolan ska utredas

En mer likvärdig grundskola i Trollhättan, och en skola där resurseffektiviteten ökar och skolsegregationen minskar. Det är målet med den översyn av grundskolans organisation och regelverk kring bland annat skolskjuts och upptagningsområden, som en enig Utbildningsnämnd nu gett förvaltningen i uppdrag att genomföra.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE 2019-06-18

Utbildningsförvaltningen ska under hösten arbeta fram förslag på förändringar av tillämpningsföreskrifter för skolskjuts, skolornas upptagningsområden och skolvalet. Dessutom ska grundskolans organisation ses över, i syfte att minska antalet skolenheter – främst antalet 7-9-skolor, från dagens nio, till ett lägre antal.

-Vi har ett ansvar att skolans resurser används så strategiskt som möjligt, och på ett sådant sätt att alla elever får bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan och nå så långt som möjligt. För att göra skolan mer jämlik behöver vi se över nuvarande skolorganisation och regelverk, säger Utbildningsnämndens ordförande Sofia Andersson (S).

De nationella målen i skolans styrdokument anger att skolans uppdrag är att skapa en likvärdig skola och en likvärdig utbildning av god kvalitet för alla elever. Skolan ska också anpassa utbildningen efter varje elevs förutsättningar och behov, och kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

- Vårt främsta ansvar är att nå målet om en likvärdig skola där alla elever, oavsett bakgrund, ges lika förutsättningar. Då behövs både strukturella förändringar för att balansera elevsammansättningen, men också organisatoriska insatser för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för rektorer, lärare och övrig personal att fullfölja sina uppdrag, säger Utbildningsnämndens 1:e Vice ordförande, Fahimeh Nordborg (V).

Utbildningsförvaltningen har under våren genomfört ett utrednings- och analysarbete som visar på en omfattande skolsegregation i Trollhättan, vilket bidrar till att skolorna i staden har väldigt olika förutsättningar.

- I Trollhättan har vi under många år gjort stora satsningar för att kompensera elevers förutsättningar och bakgrund, men ser vi till meritvärde och behörighet till nationella gymnasieprogram, har vi inte en likvärdig skola för samtliga elever i Trollhättans Stad, och det vill vi göra någonting åt, säger Utbildningsnämndens 2:e Vice ordförande Remigiusz Bielinski (M).

Det var på Utbildningsnämndens sammanträde den 18 juni beslutet fattades. Förvaltningen ska rapportera till nämnden under hösten.

Frågor besvaras av:

Sofia Andersson (S), Ordförande Utbildningsnämnden
Tel. 070-3087891 / e-post: sofia.andersson@politiker.trollhattan.se

Fahimeh Nordborg (V), 1:e Vice ordförande Utbildningsnämnden
Tel. 0705-411906 / e-post: fahimeh.nordborg@politiker.trollhattan.se

Remigiusz Bielinski (M), 2:e Vice ordförande Utbildningsnämnden
Tel. 0733-489248 / e-post: remigiusz.bielinski@trollhattan.se

 

Senast granskad 2019-12-02 av REBLJU