Det här gäller i Trollhättan för eldning av torrt trädgårdsavfall

Enligt en ny EU-lag som trädde i kraft den 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt. Målet med detta är att samla in mer material för förbränning som sedan kan omvandlas till energi i fjärrvärmeverk. I lagstiftningen står det att de som har särskilda skäl kan söka dispens hos kommunen för att få elda. Exakt hur den nya lagstiftningen ska tolkas är i dagsläget oklart och analys av rättsläget pågår på regeringsnivå. Trollhättan har fattat beslut om att eldning utan dispens fortsatt är tillåtet tills att förtydligande kring lagen är på plats.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Beslut om avsteg från eldningsförbudet av trädgårdsavfall – dispens inte nödvändigt i Trollhättan

Den 26 april har Trollhättans stad fattat beslut om avsteg från förbud om eldning av torrt trädgårdsavfall. Detta innebär att du som inte har möjlighet att kompostera ditt trädgårdsavfall på den egna tomten, lämna det till återvinningscentralen eller i trädgårdsavfallskärl kan elda det på tomten utan att söka dispens, förutsatt att de lokala föreskrifterna om avfallshantering följs (antagna av kommunfullmäktige 11 december 2023):

  • Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering/rötning får eldas upp i mindre omfattning.
  • Eldningen ska inte orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljö.
  • Eldning av torrt trädgårdsavfall är endast tillåtet under förutsättning att avståndet är minst 200 meter till närmaste byggnad där människor stadigvarande vistas.
  • Eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område är förbjudet under juni-augusti.  

Beslut om avsteg från förbud att elda trädgårdsavfall gäller från och med 26 april 2024 klockan 16:00, dock längst till och med 31 maj 2024 eller tills annat beslut fattas.

– Det är ännu osäkert hur lagen ska tillämpas i Sverige och fram till dess att vi vet är vi tydliga: det går fortsatt bra att elda på sin fastighet utan dispens under förutsättningen att de lokala föreskrifterna följs, säger Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Så här kan du återvinna trädgårdsavfall

För att återvinna ditt avfall kan du göra något av följande:

Det här gäller för majbrasor

För offentliga påsk- och valborgsbrasor ska man söka dispens. I en ansökan ska det framgå vilken mängd avfall som ska eldas, tid och plats. Ansökan kan skickas med e-post till samhallsbyggnad@trollhattan.se.

Senast granskad 2024-04-26 av JOSÅKEBEN