Kvinna talar i mikrofon Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, öppningstalade på Barnkonferensen 2023

Barnkonferens 2023 - I våldets spår

Målet med Barnkonferens 2023 är att fördjupa förståelsen kring utmaningarna som våldsutsatta barn står inför, och att belysa den komplexa rättsprocessen som omger dem.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är Barnahus fyrbodal som arrangerar konferensen, och den ska vara en viktig mötesplats för professionella inom socialtjänst, polis, rättsväsende, skola och hälso- och sjukvård i Fyrbodal. Öppningstalare var socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, som i sitt tal beskrev en samhällsutveckling där allt yngre barn riskerar dras in i kriminella nätverk, och pekade på att samhället behöver fler och kraftigare verktyg för att vända den här trenden, inte förändrad lagstiftning med ett tydligare fokus på barnens rättigheter. Hon menar att socialsekreterare och socialtjänstens roll är någonting som har lyfts för lite och efterlyser ett ökat fokus på det förebyggande arbetets betydelse.

-De här yrkesgrupperna som är här idag symboliserar hoppfullhet och vägen framåt, att vi kan vända den här utvecklingen som vi befinner oss i, men då måste man ha rätt förutsättningar, och en del av rätt förutsättningar handlar om att bland annat få en ny socialtjänstlag på plats, säger Camilla Waltersson Grönvall.

På plats fanns också Amanda Nyberg, från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som utifrån en forskningsrapport Allmänna barnahuset gjort på uppdrag av regeringen, gav en bild av hur vanligt våld mot unga är. I studien har drygt 5 800 elever från årskurs 9 i grundskolan svarat på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten. Resultaten visar att över 57 procent av eleverna hade varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt och 40 procent hade varit utsatt för våld där en vuxen varit förövare.

Studien visar att några av de största riskfaktorerna för att utsättas för våld är funktionsnedsättning, dålig familjeekonomi, samt missbruk, psykisk sjukdom, och kriminalitet hos föräldrarna.  Studien visar också att det var ganska få våldsutsatta som berättat om våld och övergrepp för en professionell person.

Maria Blomgren Rydell, socionom på Barnahus Fyrbodal ser Barnkonferensen som en viktig kompetens- och resursförstärkning för alla yrkesgrupper som arbetar med barnrätt och våldsutsatta barn.

-Vi vill nå ut med kunskap om vår målgrupp: barn som är utsatta för våld, sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld, vi vill nå ut till våra samarbetspartners som är hälso- och sjukvård, polis, socialtjänst, åklagare, skola. Vi behöver forskningsbaserad kunskap som når ut, för att hela tiden utveckla vårt arbete. Jag hoppas också att vi kan förmedla en känsla av hopp och inspiration, att vi faktiskt kan göra någonting tillsammans, tillsammans är vi starka, säger Maria Blomgren Rydell.

Logotyp Barnahus Fyrbodal

Barnahus Fyrbodal

Barnahus Fyrbodal är en verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar kring barn som misstänks varit utsatta för brott.

Senast granskad 2023-11-23 av KLALIW