Sedlar av olika valörer

Aprilrapporten i nivå med budget

Resultatet för Trollhättans stads fyra första månader är -15 miljoner kronor och helårsprognosen för resultatet uppgår till -117 mkr.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Efter flera år med höga resultat i Trollhättans stad, senast 319 miljoner kronor för 2023, beräknas resultatet för 2024 inte bara att bli betydligt lägre – utan också landa på minus.

– Det räknade vi med på förhand och planerade utifrån bland annat på grund av höga pensionskostnader och svag utveckling av skatteunderlaget. Vi förväntade oss att 2024 skulle bli ett sämre år ekonomiskt och budgeterade för ett resultat på -117 mkr, vilket finansieras genom att disponera tidigare överskott som ligger i den så kallade resultatutjämningsreserven. Detta måste göras för att uppfylla det lagstadgade balanskravet som säger att en kommun inte får redovisa underskott, säger ekonomichef Dan Jonasson.

–  Därför kommer inte aprilrapportens resultat som en överraskning, utan ligger i nivå med vad vi budgeterat för helåret, tillägger Dan Jonasson.

Underskott och överskott hos nämnder

Nämnderna prognostiserar ett underskott för helåret mot budget på totalt -9 mkr, men de skiljer sig åt. Utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden spår underskott på -14 mkr, respektive -19 mkr. Andra nämnder visar en prognos i nivå med budget eller överskott, där omsorgsnämnden sticker ut med ett prognostiserat överskott om 23 mkr.

Investeringsprojekt

Årets nettoinvesteringar beräknas till 305 mkr och överskrider budgeterad nivå med 34 mkr. De största investeringsprojekten till och med april är:

  • Gatuutbyggnad Vårvik, 9 mkr.
  • Kungsgatan, 8 mkr.
  • Ombyggnation stadshuset, 4 mkr.
  • Stridsbergsbron, 4 mkr.

 

Delårsrapport 2024

Större budgetavvikelser:

  • Nämnderna – 9 mkr
  • Skatteintäkter och utjämningsbidrag, + 20 mkr
  • Särskilda åtgärder, centrala KS-anslag + 8 mkr
  • Realisationsvinster, + 12 miljoner kronor
  • Gemensamma poster, bl.a. ökade pensionskostnader, -25 mkr
  • Verksamhetens nettokostnader bedöms öka med 9,7 %. Skatteintäkter och utjämningsbidrag ökar med 1,6 %.
Senast granskad 2024-05-30 av PERIVA