Vy över Högskolan Väst med närliggande gator

Så kan området kring högskolan utvecklas i framtiden

Ett förslag till planprogram för campusområdet är framtaget och ute på samråd till början av februari.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Som en del i Högskolan Västs tioårsplan för hur campusområdet i Trollhättan ska utvecklas arbetar Trollhättans Stad med ett planprogram för området.

Syftet med planprogrammet är att övergripande studera campusområdet och föreslå en utveckling där högskolan möjliggörs växa men också där samspelet mellan campus och staden stärks. Programmet fokuserar på den långsiktiga utvecklingen, använder lite bredare penseldrag och föreslår till exempel var nya byggnader kan placeras. Planeringsarbetet pågår samtidigt som Högskolan Väst och Kraftstaden arbetar med att realisera delar av tioårsplanen. Till exempel den nyligen färdigställda ombyggnationen av huvudentrén och restaurangen. På tur står att bygga om delar av gamla Polhemsgymnasiet till studentboende.

Det här säger planprogrammet

I programmet ges förslag på en översiktlig struktur för bebyggelse, grönytor, allmän plats samt gång- och cykelvägar vilket illustreras i tillhörande strukturplan. Huvuddragen i förslaget är en expansion på ytor som redan är ianspråktagna eller ligger utmed större vägar. Grönska föreslås få en framträdande roll i framtidens campus där även plats för fler studentbostäder föreslås. Parkeringar samlas i ett mobilitetshus där även andra mobilitetslösningar och servicefunktioner kan inrymmas.

När planprogrammet sedan godkänts av politiken följer arbetet med en eller flera detaljplaner vilka fastställer hur och till vad marken får användas.

Ta del av planerna och tyck till

Planprogrammet är nu ute på samråd där alla är välkomna att ta del av förslaget och lämna synpunkter, fram till 2 februari. Den 17 januari hålls en informationsträff och ett samrådsmöte på Högskolan Väst. Där får du mer information om programmet, möjlighet att ställa frågor och lämna dina synpunkter.

Mer information om planprogrammet och hur du gör för att tycka till

Senast granskad 2023-08-14 av KLALIW