Nya riktlinjer för erbjudande av plats inom barnomsorg 1 januari 2023

Från och med 1 januari 2023 träder nya riktlinjer för erbjudande av plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem, i kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nytt vid ansökan om plats i förskola

 • I ansökan anges vilken förskola som önskas. Möjligheten att önska ett förskoleområde tas bort.
 • Anmälningsdatum är det datum då komplett ansökan har inkommit. Ansökan som inte kompletterats inom två månader tas bort.
 • Görs en ny ansökan så ersätter den eventuell tidigare ansökan. KÖ- och garantidatum utgår från anmälningsdatum för den senast lämnade ansökan.
 • Om ansökan om en placering i kommunal förskola inkommer från barn med placering i fristående förskola, behandlas ansökan som vid nyplacering.
 • Om ett barn i Utbildningsförvaltningens barnomsorgskö påbörjar en placering vid en fristående förskola stryks barnet ur kön.
 • Villkoren för syskonförturen har utökats. Syskonförturen gäller under hela barnets förskoletid, tom 30 juni det år det äldre barnet fyller 6 år. Syskonförtur gäller även för ansökan som avser byte av plats.

Ny modell för erbjudande av plats i förskola

Modellen med förskole-/närområde för att erbjuda plats i förskola kommer att ersättas med en ny modell. Den nya modellen innebär att alla förskolor har ett antal närliggande förskolor. Närliggande förskolor är de förskolor som fågelvägen ligger inom ett avstånd av 1 km från varandra.

Vid erbjudande om plats kommer föräldrarnas önskemål att beaktas i första hand. Om det inte finns ledig plats på den önskade förskolan kommer i andra hand plats erbjudas på en närliggande enhet och i tredje hand en plats så nära barnets folkbokföringsadress som möjligt.

När vårdnadshavare svarar på ett erbjudande påverkas möjligheten att stå kvar i kö endast av vad som erbjudits och inte om erbjudandet accepteras eller inte.

Fortsättningsvis gäller att:

 • När barnet erbjudits plats vid den önskade enheten eller på någon av dess närliggande förskolor stryks barnet ur kön. Med undantag av om ansökan avser plats på Vällingklockan OB eller om barnet har syskonförtur då står barnet kvar i kö till den önskade enheten.
 • Erbjuds barnet plats på en enhet som varken är den önskade enheten eller någon av dess närliggande enheter står barnet kvar i kön. Barn som står kvar i kö är aktuella för ett nytt erbjudande när plats kan erbjudas på den önskade enheten eller på någon närliggande enhet.

Nytt angående byte av förskola mellan/inom kommunal verksamhet

 • Byte mellan närliggande förskolor medges under perioden maj-september och i mån av plats på den önskade förskola. Oplacerade barn placeras i första hand.
 • Byte mellan förskolor som inte är närliggande medges under hela året i mån av plats.
 • Byte till Vällingklockan pga. behov av omsorg under obekväm arbetstid eller om ansökan har rätt till syskonförtur medges under hela året i mån av plats.

Övergångsregler

 • Från och med 2023-01-01 sorteras kön efter de nya reglerna.
 • Barn som 2022-12-31 står i kö för omplacering står kvar i kö.
 • De barn som redan innan fått ett erbjudande om förskola men står kvar i kö till en specifik förskola, stryks ur kön när de erbjudits plats på den specifika förskolan.
 • De barn vars vårdnadshavare önskat plats på ett förskoleområde står kvar i kö tills de erbjudits plats på förskoleområdet.

Förändring av grund för placering i fritidshem

Möjligheten att nyttja fritidshemsplaceringen tas bort för elever under tid då vårdnadshavare är permitterade på heltid eller arbetsbefriade under uppsägningstid.

barn

Barnomsorg - förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kunskapsäventyret börjar i förskolan! Vi erbjuder förskola och barnomsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år. Med barnomsorg menar vi förskola och skolbarnsomsorg. Du kan välja mellan barnomsorg i kommunal eller i enskild regi.

Senast granskad 2022-12-22 av KLALIW