Barn som cyklar i en nybyggt område

Nästa steg mot 500 nya bostäder i Hults Höjd – planprogram godkänt för samråd

Under 2021 fick Nielsen-Oscarssons Fastigheter, NOFAB, planbesked för en exploatering av 500 bostäder i Hults höjd som skulle prövas i ett planprogram för området. Ett förslag på planprogram har nu tagits fram och kommunstyrelsen har beslutat om att skicka ut det på samråd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Det känns gott att vi tar steg framåt i det här arbetet och skapar möjligheter för fler attraktiva bostäder i Trollhättan. Planen här är att få en blandad bebyggelse där villor och radhus är ett inslag och det är eftertraktat i Trollhättan, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Plats för framtiden

Området vid Hults Höjd är en viktig satsning i Trollhättan med ambitionen att skapa plats för fler trollhättebor och för att nå befolkningsmålet på 70 000 invånare till 2030. Hults Höjd kompletterar övrig bostadsutveckling i kommunen och möjliggör för bredare utbud av varierade bostäder i Trollhättan.

– Samarbetet med kommunen har fungerat väldigt bra och vi är nöjda med att kommunstyrelsen nu fattat beslut om samråd. Vi ser fram emot att ta ytterligare steg i att förverkliga vidareutvecklingen av Hults Höjd och kunna bidra med runt 500 marknära och högkvalitativa bostäder i en naturskön miljö, säger Anders Oscarsson, VD, Nielsen Oscarsson Fastigheter AB.

Samråd – en möjlighet för berörda och stadens invånare att tycka till och lämna synpunkter

I arbetet med att ta fram ett förslag till planprogram har Trollhättans Stad tillsammans med NOFAB haft informations- och dialogmöten med närboende i området för att lyssna in och få en bättre förståelse för området. Under samrådet har närboende och andra som vill yttra sig möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslaget som nu är framtaget. I samrådet får alla som skickar in synpunkter också svar från Trollhättans Stad som presenteras i samrådsredogörelse.

Planprogram med bilagor och mer information

Förslag på utbyggnad – så här kan det byggas ut

Planprogrammet ger förslag på en översiktlig struktur för bebyggelse, gator, grönytor och mötesplatser i området, vilket illustreras i två förslag på strukturplaner. Förslagen innebär att utveckla ett naturnära bostadsområde med en variation av bostadstyper och ny samhällsservice som ska kopplas samman med omkringliggande bebyggelse och stadsdelar.

– Vi tror att förslagen kan landa i en bra lösning, där vi tar tillvara på värden som finns och där vi också vill tillföra värden till intilliggande områden samtidigt som vi skapar förutsättningar för fler att få bo på det här sättet, säger Josefin Kaldo, planchef på Trollhättans Stad.

Särskild information till närboende

De som påverkas mest, det vill säga närboende, får inom kort informationsbrev skickade till sig och en inbjudan till samrådsmöte för en genomgång av planprogrammet. Information om samrådsmötet kommer även att läggas ut på kommunens hemsida för att fler invånare som är intresserade ska få möjlighet att delta.

Det här händer nu

  • Samråd på förslag till planprogram för Hults Höjd pågår mellan vecka 12-18.
  • Ett samrådsmöte ska hållas den 7 april i Skogshöjdens fritidsgård.
  • Därefter bearbetas inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och justeringar i planprogrammet genomförs.
  • Ett färdigt planprogram, inklusive samrådsredogörelsen, går till kommunstyrelsen för godkännande preliminärt i augusti 2022.
  • Efter att planprogrammet godkänts av kommunstyrelsen följer arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner där markanvändningen och utvecklingen av området bestäms ytterligare. Det kan startas upp tidigast i september 2022. Även i detaljplaneprocessen finns möjlighet för närboende och andra att tycka till.

Tidigare nyhet: Planbesked för 500 nya bostäder i Hults Höjd

Senast granskad 2022-09-02 av KLALIW