Bild på kartan där man pekar på Trollhättan

Energiläget - så agerar Trollhättans Stad

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Trollhättans Stad jobbar med förebyggande och löpande åtgärder kopplat till utvecklingen kring energibrist.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tre anledningar till att vi tillsammans behöver spara el

transformatorstation

1. Minskade kostnader.

Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

2. Minska risken för elbrist.

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för manuell frånkoppling, som innebär att elen stängs av i ett större område för att belastningen på det svenska elsystemet är för hög.

3. Vi hjälper varandra.

Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige och i våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

 

Tips för att spara el

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

  • Minska tiden i duschen.
  • Sänk inomhusvärmen.
  • Tvätta när den allmänna elanvändningen är som lägst.
  • Stäng av apparater och släck lamporna.
  • Täta ditt hus.
  • Tänk efter vad du använder el till.
 

En grad lägre inomhus-temperatur minskar energin för uppvärmning med cirka fem procent

 

Effektiva kranar och dusch-munstycken minskar varmvatten-användning upp till 40 procent

 

LED-lampor drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor

 

Täta fönster och dörrar kan minska värmeläckaget med upp till 33 procent

 

 

Tändsticka

Hur förbereder jag mig på ett elavbrott?

Din krisberedskap innebär att förbereda sig genom att säkra tillgång på mat, vatten, värme och information. Energimyndigheten har tagit fram bra information om detta.

Elavbrott, vad gör jag nu?

Hur kan du hjälpa andra?

Har du en vän, anhörig eller granne som kan behöva din hjälp om det blir ett elavbrott? Prata med varandra. Fråga om den du tänker på har ficklampa, filt, mat och vatten. Dela med dig av värme och omtanke! Vid ett längre avbrott kommer vår omsorgspersonal att behöva hjälp att säkerställa att alla som bor i eget hem känner sig trygga.

 

Det här gör Trollhättans Stad

Trollhättans Stad med kommunala bolag har identifierat åtgärder som är möjliga för att på kort sikt minska elanvändningen och på så sätt lämna ett bidrag till minskad elanvändning i samhället under den kommande vintersäsongen. Behovet av minskad elanvändning kan mycket väl kvarstå längre än så och arbetet med el- och energieffektivisering behöver därför fortsätta och vara prioriterat inom samtliga verksamheter även på längre sikt. De åtgärder som görs nu under vintern är åtgärder som kan göras utan betydande påverkan på verksamheten, till exempel på trygghet, säkerhet och framkomlighet.

Gatubelysningen byts löpande ut till energisnåla LED-armaturer. Vi har 13 000 gatlyktor i Trollhättan och i dagsläget är 3000 av dessa LED. Från och med 1 november tänds gatubelysningen i Trollhättan en halvtimma senare på eftermiddagen och släcks en halvtimma tidigare på morgonen. Stora delar av jul- och vinterbelysningen tänds tillsammans med gatubelysningen, där tiderna kortas ned på samma sätt som den. Även belysningen på vattentornen i Karlstorp följer detta mönster. Under hösten testar vi närvarostyrd utomhusbelysning i två områden i Trollhättan. Närvarostyrd belysning innebär att 30% av ljuskapaciteten är påslagen hela tiden och när någon rör sig i området går den upp till full styrka. Om testerna blir lyckade införs närvarostyrd belysning på fler platser i Trollhättan allt eftersom.

De flesta av verksamheternas lokaler värms med fjärrvärme, men elvärmda byggnader finns också. Ventilation och rumstemperaturer ses över och anpassas till verksamheten för att utnyttja energin så bra som möjligt. Temperaturen sänks i en del byggnader. På de ställen där det enkelt går att styra sänks temperaturen ytterligare i rum som inte används. Kontinuerligt arbete pågår för att byta ut äldre belysning mot mer effektiv och modern sådan. I vissa fastigheter genomför energiansvarig tillsammans med fastighetsskötare ronder under kvällstid för att upptäcka onödig energianvändning. Det kan exempelvis vara belysning och ventilation som är på även om ingen befinner sig i lokalerna. På Vårviks gård stänger arbetsmarknadsenheten ner vissa energikrävande lokaler ner och deltagarna flyttar tillfälligt in i de övriga lokalerna.

Trollhättans Stad har beslutat att minska belysningstiden något på motionsspår och andra utomhusanläggningar under vintern för att spara el. Bastuaggregat stängs ner under vintern. Det gäller även bastun i Sjölanda. Konsthallen är endast tänd när den är öppen.

Trollhättans Stads bostadsbolag Eidar har ett stort fastighetsbestånd. Bolagen jobbar långsiktigt med att minska energianvändningen. Just nu läggs extra fokus på att uppvärmning och ventilation ska användas så effektivt som möjligt. Belysning byts till energisnål LED-teknik i allmänna utrymmen. Hyresgäster informeras om hur de kan minska sin elanvändning.

Eidars webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Trollhättans Stads energibolag Trollhättan Energi jobbar långsiktigt med energibesparing. Några saker som planeras är att modernisera styrning av en fjärrvärmepanna, införa bättre styrning av värme och ventilation i alla pumpstationer, byta till effektivare pumpar och kompressorer i anläggningarna och installera effektivare belysning.

Trollhättan Energis webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Trollhättans Stad ser över rutinerna för att minska användningen av el när påfrestningarna på nätet är som störst. Starttid för spisar, grytor, ugnar, värmeskåp, kylvagnar, tvättmaskiner och torktumlare ses över. Disk och tvätt sker med fulla maskiner. Utrustning som inte används stängs av. Ibland tillagas mat på lägre temperatur under en längre tid.

Alla som arbetar inom Trollhättans Stad och kommunala bolag är viktiga resurser i arbetet med att minska användningen av el. Därför informeras medarbetare kring energikrisen och medarbetarna diskuterar hur alla kan använda el smartare både på jobbet och i hemmet. Det handlar om att medvetandegöra beteenden i vardagen som underlättar ett aktivt energibesparande och sprida kunskap om att alla åtgärder, stora som mindre, gör skillnad. Varje kilowattimme räknas och många bäckar små gör skillnad.

Trollhättans Stads verksamheter har ombetts att vara restriktiva med julbelysning inomhus och att vara noggrann med att släcka den när om lokalerna står tomma.

Trollhättans Stad har informerat föreningar och brukare kring elkrisen och hur de kan minska sin elanvändning.

Relaterad information

Trollhättans Stads tips och information om energi och uppvärmning (öppnas i nytt fönster)

Energimyndighetens webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Svenska kraftnäts webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Krisinformation från svenska myndigheter (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats (MSB) (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-12-16 av KLALIW