En väntad minskning av Trollhättans invånarantal – så ska befolkningen öka

Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade Trollhättan 59 154 invånare den 31 december 2021. Det är en minskning under året med 95 personer. Få färdigställda bostäder under föregående år och effekter av pandemin är tänkbara förklaringar till den väntade minskningen av Trollhättans befolkning under 2021. Utsikterna för att öka invånarantal framöver ser goda ut.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den 22 februari presenterade Statistiska centralbyrån befolkningsförändringar under 2021 för landets kommuner. För Trollhättans del visar statistiken att antalet invånare blev 59 154 personer vid årsskiftet 2021/2022, vilket är en minskning om 95 personer jämfört med föregående årsskifte.

- Siffran var väntad i och med att våra befolkningsprognoser pekat åt det här hållet. Till stor del tror vi att det här hänger ihop med att det inte färdigställts så många bostäder under 2021 tillsammans med konsekvenser av pandemin, t.ex. minskat tryck på studentbostäder som följd av distansundervisning. De kommande åren väntas ett stort antal bostäder färdigställas, till exempel cirka 1600 bostäder på Vårvik, så den här siffran kommer vända framöver, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Förutsättningar för ett uppsving de kommande åren

En minskning av Trollhättans befolkning var väntad i de prognoser som gjorts, där få färdigställda bostäder pekas ut som en avgörande faktor. Att få till attraktiva bostäder är en grundförutsättning för att öka i invånarantal. På bostadsfronten storsatsas det ordentligt i Trollhättan just nu vilket väntas ge utdelning de kommande åren.

3000 nya bostäder står klara till 2026

I planer och projekt som är pågående och planerade fram till 2026 finns möjlighet till ungefär 3000 nya bostäder i Trollhättan. I bostadsplaneringen räknas det på cirka 2 personer per bostad, det innebär att det finns plats för cirka 6000 nya trollhättebor vid 2026. Många projekt pågår under lång tid och fler bostäder tillkommer i pågående planarbeten vilket innebär att det på sikt möjliggörs för ännu fler bostäder.

Plan för fler attraktiva bostäder – översiktsplanen uppdateras

Varje kommun har en översiktsplan som visar hur mark ska och får användas i kommunen. Den aktuella översiktsplanen för Trollhättan är från 2013 och pekar ut aktuella utbyggnadsområden för bostäder, där byggnation eller planering redan pågår. I samband med att en ny översiktsplan tas fram identifieras också nya områden för bebyggelseutveckling.

- Vi ser ett stort intresse för tomter och villor i Trollhättan och där behöver vi göra ett jobb för att kunna tillgodose de behoven, säger Johan Bengtsson, samhällsbyggnads- och utvecklingschef.

Fler faktorer spelar in för en befolkningstillväxt

Tillgång till bostäder är inte den enda faktorn som spelar in för en positiv befolkningsutveckling. Att vara en attraktiv stad med tillgång till studier, jobb och ett gott liv är andra områden som påverkar var människor väljer att bosätta sig. Dessutom visar undersökningar genomförda av AFRY att en yngre målgrupp, i åldern 18 till 35, gärna väljer en medelstor stad framför en storstad. Nationella experter inom stadsutveckling pekar ut Trollhättans som en het framtidsstad i sammanhanget.

- Här ser vi att Trollhättan är en stad med goda förutsättningar och det gör även andra! Vi är en attraktiv stad ur flera perspektiv och det kommer synas i befolkningsutvecklingen framöver. Vi har en högskola med högst söktryck i hela landet, företag vill etablera sig här, vi har närheten till Göteborg, vi är den där bekväma 10-minutersstaden som ger dig ett gott liv med fantastiska frilufts- och kulturupplevelser, säger Said Niklund, stadsdirektör.

Läs mer: Därför lyfts Trollhättan fram som en stad att räkna med i framtiden

Senast granskad 2022-09-02 av KLALIW