Ekologisk hållbarhetsstrategi uppdaterad

Trollhättan har sedan ett par år en Strategi för Ekologisk hållbarhet. Den 13 september tog kommunfullmäktige beslut om att uppdatera och aktualitetsförklara dokumentet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Strategin är ett paraply för en mängd olika dokument som gemensamt ska styra Trollhättans Stads arbete med ekologisk hållbarhet. Den visar vad kommunfullmäktige vill uppnå och inom vilka områden det ekologiska hållbarhetsarbetet ska fokusera de närmaste åren.

Strategin är uppdelad i fyra huvudrubriker som visar de fyra regionala miljöutmaningar som länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen formulerat i det regionala miljöarbetet.  Kopplat till dessa fyra huvudrubriker finns elva ställningstaganden som ska vara vägledande i Trollhättans arbete med ekologisk hållbarhet.

Elva ställningstaganden

Här nedan visas de elva ställningstagandena under de fyra huvudrubrikerna från strategin:

Minskad klimatpåverkan och ren luft

1. Fossilbränslefri stad
2. Klimatsmarta bostäder och lokaler
3. Klimatsmart och hälsosam mat

Hållbar användning av vattenmiljöer

4. Välmående sjöar och vattendrag
5. Hållbara och kretsloppsanpassade avloppslösningar

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

6. En rik biologisk mångfald och en väl fungerande grön infrastruktur

God boendemiljö och hållbar konsumtion

7. Hållbara och gröna tätorter
8. Goda förutsättningarna för friluftsliv och rekreation
9. En hållbar konsumtion
10. Hållbara livsmedelsinköp
11. I Trollhättan ska vi utbilda och lära för en hållbar utveckling

I våras antog kommunfullmäktige en strategi för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. I beslutet rörande den strategin angavs att de ekologiska och sociala hållbarhetsstrategierna skulle uppdateras och aktualitetsförklaras under hösten 2021. 

Uppföljning av det ekologiska och sociala hållbarhetsarbetet sker kopplat till kommunens årsredovisning.

Läs strategin för ekologisk hållbarhet här:

Ekologisk hållbarhet

Läs mer om strategin för Agenda 2030 här:
Agenda 2030 i Trollhättan

 

Senast granskad 2021-09-22 av KLALIW