Antonelli om vår hotade mångfald

Fredagen den 10 december var det en spännande dag i Trollhättans hållbarhetsarbete. Alexandre Antonelli, forskningschef på Royal Botanic Gardens, Kew i Storbritannien och professor i biologisk mångfald vid universiteten i Oxford och Göteborg, informerade om den biologiska mångfalden. Vad är det för något, hur hotas den och vilka lösningar finns?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

25 medarbetare och politiker i Trollhättans Stad och bolag lyssnade och lärde. Mötet var årsavslutning på arbetet ”Bred samverkan för biologisk mångfald”, där vi gemensamt ska jobba för en positiv utveckling.

Mer än antalet arter

Biologisk mångfald är mer än bara antalet arter, berättade Antonelli. Det är också genetisk variation inom arter, evolutionshistoria, funktioner i ekosystemen och hela ekosystem. Exempelvis äpplen finns i en stor mängd olika genetiska variationer, specialanpassade för olika miljöer och klimat. På Jorden finns ca 8,7 miljoner arter. I Sverige 50 000. Många ytterligare är fortfarande oupptäckta.

Vitsen med biologisk mångfald

Vad är det då för vits med biologisk mångfald? Antonelli pekar på att arterna dels har ett egenvärde, men att vi människor dessutom är helt beroende av en fungerande biologisk mångfald. Naturens mångfald förser oss med allt: mat, mediciner, byggmaterial, pollinering, kemiska kretslopp, klimatreglering, rening av vatten och luft, mindre erosion, friluftsliv och turism, biomimik med mera.

Riskerar utrotning

Oavsett hur vi mäter så är förlusten av biologisk mångfald ett faktum. 1 miljon arter riskeras att utrotas under de kommande årtiondena. Antalet individer av vilda djur har minskat kraftigt, med 68 % sedan 1970. Krisen gäller även våra vilda växter. 2 av 5 växtarter är hotade globalt.

Tre olika sorters kapital finns på Jorden, enligt Antonelli:

  • Det byggda kapitalet (vägar, byggnader etc) . Har ökat med 100% sedan 1992
  • Mänskligt kapital (kunskap)
  • Naturkapital (naturens resurser). Har minskat med 40 % sedan 1992.

Orsaker till krisen för den biologiska mångfalden:

  • Förlust av livsmiljöer
  • Direkt exploatering av arter
  • Klimatförändringar
  • Föroreningar
  • Invasiva arter och sjukdomar

Lösningar:

  • Bevara och restaurera naturmiljöer
  • Mer hållbar produktion och konsumtion

 

Exempel på restaurering: Våtmarker, blomsterängar

Hållbart nyttjande: Viktigt anpassa skogsbruk till ökad biologisk mångfald. Kan vi gå ifrån kalhyggesbruket i skogen?

Gothenburg Global Biodiversity Centre – exempel på hur man kan samverka med forskning.

Sammanfattning

Förlusten av biologisk mångfald är allvarlig och akut
Bevarande och restaurering krävs till lösning
Mer samarbete behövs mellan forskare & samhället
 

Läs om Trollhättans arbete om Bred samverkan för biologisk mångfald här:

Samverkan biologisk mågfald Trollhättans Stad

Senast granskad 2021-12-20 av KLALIW