Blåvinge fjäril

Bred samverkan för biologisk mångfald

Våren 2021 antog kommunfullmäktige en Agenda 2030-strategi, som beskriver hur Trollhättan ska jobba för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. En nyhet i dokumentet är att två koncernövergripande fördjupningsområden sjösattes. En av dessa är ”Bred samverkan för biologisk mångfald”.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syftet i första etappen är att öka den biologiska mångfalden på kommunal mark, framförallt i tätortsmiljö. Den mark kommunen äger sköts om av flera olika verksamheter och andra verksamheter nyttjar sedan dessa ytor.

Det handlar om allt från parker till skolgårdar, vägkanter till skogsdungar mellan bebyggelse. Statsbidrag för detta projekt har sökts och beviljats i april 2021. De berörda enheterna och kommunala bolagen har i ett första steg själv fått ta fram förslag på åtgärder baserat på dokumentet ”Receptsamling för biologisk mångfald”.

Receptsamling för biologisk mångfald – länsstyrelsen


Vid en kickoff i maj 2021 enades alla deltagare om att under 2021 jobba vidare med flera delprojekt.

Logotype Lona

Relaterad information

Arbetet under 2021

Under året har vi jobbat med följande delprojekt:

  1. Grönare skolgårdar. Ett samarbete mellan de kommunala bolagen Eidar och Kraftstaden och utbildningsförvaltningen. En ansökan om statsbidrag (LONA-stöd) har utarbetats som innehåller dels en mängd åtgärder för den biologiska mångfalden på Lyrfågelskolans skolgård, och dels att 10 förskolor ska få perennplanteringar, insektshotell och ett pedagogiskt material.
  2. Energibolagets gröna tak. En LONA-ansökan har utarbetats som innebär att Trollhättan Energi anlägger gröna tak och insektshotell på ett antal mindre byggnader i centrala Trollhättan.
  3. Räkna med grönt. Eidar och Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar i detta projekt. En LONA-ansökan har utarbetats som innebär åtgärder för ökad biologisk mångfald i kvarteret Polisen. Dessutom tas ett informationsmaterial fram som kan användas vid kontakter med andra ägare av hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar etc. I projektet ingår även att se över Trollhättan system för grönytefaktorer i nya detaljplaner.
  4. Åtgärder för biologisk mångfald i Trollhättans nya stadspark. Samhällsbyggnad ansöker om LONA-bidrag för insatser i Lunnenområdet i den nya stadsparken.
  5. Blommande skogsbryn. Staden MEX-enhet som sköter om Trollhättans skogar har tagit fram ett koncept för att jobba för ökad mångfald i skogsbryn. Detta kommer att implementeras i den fortsatta skogsskötseln.
  6. Rikblommande gräsmarker. Samhällsbyggnad/Gata-Park jobbar för fler ängsytor och anpassad skötsel av gräsytor för ökad blomning.
  7. Boosta(d) med natur. Nu gör vi Trollhättan till ett hem för fler. En LONA-ansökan har tagits fram för att möjliggöra en satsning under flera år för att engagera fastighetsägare, företag och privatpersoner i arbetet med att öka den biologisk mångfalden.

När det gäller de LONA-ansökningar som nämns ovan kommer besked från länsstyrelsen i slutet av april 2022.

Arbete under 2022

Förutom att jobba vidare med de projekt som nämns ovan och förhoppningsvis flera nya kommer det att genomföras en omfattande utbildningsinsats av berörd personal i Trollhättans Stad och de kommunala bolagen.

 

Senast granskad 2022-05-02 av KLALIW