Glasburkar med mynt i.

Plusresultat för 2019

Trollhättans Stad visar ett plusresultat på 36 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor bättre än budget. Det är framförallt nämnderna som, med hårt arbete, lyckats minska sina budgetunderskott under året.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan uppnår därmed kommunfullmäktiges mål, att ha ett positivt resultat som motsvarar en procent av intäkterna i form av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

- Jag är jättestolt över det jobb vi gjort under året som gått! Vi kommer att behöva förbättra våra arbetssätt även framöver, för att fortsätta ge invånarna god kvalitet och bygga en hållbart växande stad, konstaterar stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid.

Trollhättans Stad klarar också de finansiella målen som kommunfullmäktige beslutat som berör stark finansiell ställning, god betalningsberedskap och oförändrad kommunal utdebitering. Målet att långsiktigt skattefinansiera investeringarna, nåddes inte fullt ut.
Nämnderna står sammanlagt för ett underskott på 52 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner bättre än underskottet för 2018, då underskottet var 80 miljoner kronor. De tre nämnderna som redovisar underskott är omsorgsnämnden (-35 mkr), utbildningsnämnden (-13 mkr) och arbetsmarknads- och socialnämnden (-14 mkr). Samtidigt har centrala anslag visat överskott, huvudsakligen i form av skatteintäkter och utjämningsbidrag (+21 mkr) samt finansnetto (+28 mkr).

- En stor eloge till nämnder och personal som gjort ett stort jobb med att hålla igen på kostnader samtidigt som de beslut som nämnderna fattat tidigare, nu börjar märkas. Jag är medveten om att det varit tufft, men det är tydligt att det gett resultat, och ger oss bättre förutsättningar att hantera vårt uppdrag framåt, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Effektiviseringen som skett i verksamheterna syns också i jämförelsen mellan kostnader och skatteintäkter (inklusive utjämningsbidrag). En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna (inklusive utjämningsbidrag). Förra året, då Trollhättans Stad redovisade ett resultat på -14 miljoner kronor, låg kostnaderna betydligt högre än intäkterna.

- Vi har vänt en negativ utveckling från 2018 till att nu ha en högre intäktsökning än nettokostnadsutveckling. Det ger bättre förutsättningar för en långsiktigt sund ekonomi med balans mellan kostnader och intäkter, konstaterar Dan Jonasson, ekonomichef.

Årets investeringar uppgick till 145 mkr vilket innebär ett budgetöverskott med 38 mkr. De största investeringarna under året har varit ombyggnad av Drottningtorget 40 miljoner kronor och påbörjandet av nya Stridsbergsbron över Göta älv 15 miljoner kronor.

Bokslutsrapporten för 2019 tas upp till beslut i kommunstyrelsen 19 februari.

Bokslutsrapporten för 2019.

Senast granskad 2020-01-30 av KLALIW