Anne Fagerberg och Victor Prästbacka. Anne Fagerberg och Victor Prästbacka hoppas på många svar i årets trygghetsundersökning.

Nya ansikten i det brottsförebyggande arbetet

Den 1 maj tillträdde Anne Fagerberg rollen som brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad. Samma dag övertog Victor Prästbacka funktionen som kommunpolis. Tillsammans jobbar de för att skapa ett tryggare Trollhättan. – Vi stämmer av med varandra i stort sett dagligen, säger Anne Fagerberg.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Uppgiften att skapa ett tryggare Trollhättan är angeläget och med Anne Fagerberg som brottsförebyggande strateg vidgas arbetsfältet ytterligare.
– För mig är det självklart att göra barn och ungdomar delaktiga i det arbetet, ambitionen är att lyfta in deras perspektiv, säger Anne Fagerberg som under 2019 arbetade med att utbilda Trollhättans Stads organisation inför att Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. 

Goda exempel

Ett effektivt och samordnat trygghetsarbete i Trollhättan är målet, där spelar Polisen en central roll. Också här finns ett nytt ansikte i det lokala, brottsförebyggande arbetet; kommunpolis Victor Prästbacka.
– Vi vill stärka och utveckla den långsiktiga samverkan där medborgarna är en viktig del, säger Victor Prästbacka.
– Ja, det finns flera goda exempel på gemensamma insatser från Polisen, kommunen och ideella krafter som har gett goda resultat, tillägger Anne Fagerberg.

Kunskapsbaserat arbete

Tillsammans med länsstyrelsen kommer Polisen och Trollhättans Stad att satsa på ett kunskapsbaserat arbete som ska stärka det brottsförebyggande arbetet i Trollhättan.
– Det innebär att vi kommer att använda både kunskap och statistik och titta på de lokala förutsättningarna. Där spelar medborgarna en väldigt stor roll för hur vi kan stärka den lokala kraften i samverkan med civilsamhället, säger Anne Fagerberg.

Ökat intresse

Varje år undertecknas ett Medborgarlöfte mellan Polisen och Trollhättans Stad. Det är en modell som bygger på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Inför att ett nytt Medborgarlöfte tas fram genomför Polisen alltid en enkät för att ta del av synpunkter från allmänheten, och i enkäten för Medborgarlöftet 2020 svarade 1 417 personer, vilket är drygt 1 000 fler än ifjol.
– Ökningen beror dels på att vi marknadsförde webbenkäten mer än tidigare, dels på att vi ser ett ökat intresse från allmänheten för trygghetsfrågor, säger Victor Prästbacka.
 
Läs mer om innehållet i nuvarande Medborgarlöfte:
Medborgarlöfte 2020      

Senast granskad 2020-06-01 av KLALIW