Sanering av parkslide i Hjulkvarnelund

Snart startar saneringen av de främmande invasiva arterna parkslide och jätteslide i Hjulkvarnelundområdet. Arten sprider sig snabbt och hotar biologisk mångfald.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Var sanerar vi?

Trollhättans Stad ska utföra sanering av den främmande invasiva arten parkslide inom Hjulkvarnelundsområdet. Saneringen kommer ske inom naturmark väster om Kungsportsvägen. Totalt ska sju bestånd av parkslide och jätteslide (ett av sju) saneras.

Varför sanerar vi parkslide?

Saneringen utförs för att förhindra ytterligare spridning av parkslide inom området och för att skapa rätt förutsättningar för den nya vägen som ska byggas. Rotsystem på parkslide växer på ett sätt som hotar biologisk mångfald och kan även ställa till problem för infrastruktur och byggnader.

När och hur sanerar vi?

Saneringen kommer påbörjas i mitten av mars och beräknas pågå fram till slutet av maj. För att möjliggöra saneringen kommer träd som står inom slidebestånden att tas ned. Att sanera runt träd är nämligen svårt och det finns risk att trädet skadas till följd av saneringen samtidigt som bevarandet av träden innebär en risk att saneringen blir otillräcklig. Ett antal träd bedöms dock kunna bevaras. Efter saneringen återställs naturmarken och vi återplanterar träd.

Parkslide (Reynoutria japonica) är en främmande invasiv art i Sverige. Att den är främmande innebär att arten har introducerats utanför sin historiska eller nutida naturliga utbredning och hade alltså inte funnits i Sverige utan människans hjälp. Dessutom utgör arten genom sitt invasiva växtsätt ett hot mot den svenska biologisk mångfalden, att den kan skada socioekonomiska värden eller människor och djurs hälsa (Naturvårdsverket 2008).  

Parkslide är en flerårig art som växer snabbt och kan bli hög på kort tid. Rotsystemet utsöndrar även ett ämne som gör att andra växter har svårt att klara sig (allelopatisk effekt). Rotsystemet kan vara mycket utbrett under jorden även om det endast växer ett fåtal synliga plantor inom ett område. Trots att arten blommar sprids den inte via frön i Sverige då det endast förekommer honplantor. Parkslide sprider sig istället vegetativt via sina långa jordstammar där nya plantor växer upp från rotfragment.

Mer information om invasiva främmande arter. 

Vårvik och Hjulkvarnelund - en ny del av din stad

Läs mer om helheten i projekten kring Vårvik och Hjulkvarnelund när en ny del av din stad växer fram.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem och vad du gör spelar stor roll. Hjälp till att stoppa spridningen!

Senast granskad 2022-08-26 av KLALIW