Positivt resultat per april, men underskott väntar

Den ekonomiska rapporten till och med april visar ett positivt resultat på 15 miljoner kronor. Bedömningen av förväntat resultat vid årets slut är dock -18 miljoner kronor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Prognosen för årets resultat är -18 mkr, vilket är 38 mkr sämre än budget. Resultatet motsvarar -0,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Nämnderna redovisar ett förväntat underskott jämfört med budget på -58 mkr, vilket motsvarar en avvikelse på ca två procent. Jämfört med resultatet för helåret 2018 innebär det en förbättring med 22 mkr.

Fyra nämnder prognostiserar underskott mot budget; Utbildningsnämnden -10 mkr, Omsorgsnämnden -27 mkr, Arbetsmarknads- och socialnämnden -18 mkr och Kommunstyrelsen -3 mkr (exklusive exploateringsverksamhet -16 mkr).

- Det är positivt att vi ser att arbetet i verksamheterna gett resultat, jämfört med resultatet förra året. Men prognosen ser dessvärre fortfarande negativ ut för helåret, därför behöver vi kämpa med fortsatta åtgärder för att få en budget i balans, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Övriga budgetavvikelser är överskott på skatteintäkter och utjämningsbidrag +10 mkr, finansnetto +12 mkr, realisationsvinster +9 mkr, särskilda åtgärder +10 mkr och underskott för gemensamma poster -5 mkr samt exploateringsresultat - 16 mkr.
Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,9 % medan skatteintäkter och utjämnings¬bidrag ökar med 3,0 %.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 183 mkr, vilket är enligt fastställd investeringsbudget.

Den långsiktiga betalningsstyrkan, soliditeten, beräknas till 61,3 %, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter från bokslutet. Soliditeten, med hela pensionsskulden inräknad, ökar med 1,1 procentenheter till 29,4 %.

Av uppsatta finansiella mål uppnås tre av fem mål för 2019. Prognosen för årets resultat innebär att staden riskerar att inte uppnå det lagstadgade balanskravet.
Det negativa resultatet beror huvudsakligen på obalanser i fyra nämnders budgetar. Nämndernas underskott balanseras delvis av överskott på centrala budgetanslag.
Resultatnivån är inte långsiktigt hållbar för att finansiera kommande investeringar och klara god ekonomisk hushållning.

Av kommunfullmäktiges prioriterade mål bedöms att 93 % nås helt eller delvis.

Delårsrapporten för april behandlas på kommunstyrelsens möte 12 juni, därefter på kommunfullmäktiges möte 24 juni.

Läs hela delårsrapporten för april 2019.

Senast granskad 2019-06-04 av KLALIW