Nationell inspektion av arbetsmiljön inom äldreomsorgen

På uppdrag av regeringen genomför arbetsmiljöverket en nationell tillsyns av äldreomsorgen. Trollhättan är en av kommunerna som har blivit granskade.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE, 2019-05-03

Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats av äldreomsorgen pågår mellan 2017–2019. Syftet är att bidra till att minska sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor som är utmärkande för ett hållbart arbetsliv. I tillsynsinsatsen inspekteras ett stort antal kommuner i Sverige.

I arbetsmiljöverkets rapport för Trollhättan nämns bland annat att det saknas dokumenterade rutiner för undersökning av arbetsförhållandena och bedömning av riskerna för arbetstagare att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet med och hos vårdtagare.
– Riskbedömning görs redan idag, men vi behöver tydliggöra våra skriftliga rutiner, säger Lena Johansson, förvaltningschef för Trollhättans Stads omsorgsförvaltning.

Arbetsmiljöverkets rapport nämner även att det saknas dokumenterad rutin som beskriver hur den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ske.
– Vi har en medarbetarenkät vartannat år för att vi ska ha ett år på oss att arbeta med resultaten. Sedan jobbar vi även kontinuerligt i andra forum för att följa upp arbetsmiljön, till exempel genom medarbetarsamtal, självskattning med mera, säger Elisabeth Funck, personalchef för Trollhättans Stad.

Trollhättans Stad har fram till den 30 augusti att gå igenom Arbetsmiljöverkets synpunkter och skicka in svar på dessa.
– Vi har tagit till oss arbetsmiljöverkets påpekanden och kommer arbeta vidare med att utveckla och förtydliga där det behövs, säger Lena Johansson.

Kontakt: Lena Johansson, förvaltningschef omsorgsförvaltningen
Telefon: 0520-49 71 00

Relaterad information

Inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket är diariefört och har ärendenummer 2019/009439.

Inspektionsmeddelandet som PDF

Senast granskad 2024-05-07 av KLALIW