Beslutade besparingar för omsorgsförvaltningen

I maj fick Trollhättans Stads omsorgsförvaltning i uppdrag att utreda flera olika besparingsförslag. Nu har Omsorgsnämnden beslutat vilka besparingsåtgärder som ska genomföras.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE 2019-06-12

Omsorgsförvaltningens prognos för 2019 är ett ekonomiskt underskott på cirka 30 miljoner kronor. För att komma tillrätta med underskottet har omsorgsnämnden beslutat att genomföra flera besparingsåtgärder.

Beslutade besparingsåtgärder

 • Avveckling av Slottsöns vård- och omsorgsboende (flytt av verksamhet till Lextorpsvägen 11–13)
 • Vård- och omsorgsboendet Regnbågen – uppsägning av avtal om köp av platser
 • Kastanjebacken – avveckling av vård- och omsorgsboende (flytt av verksamheten till Hagtornsstigen 51)
 • Samlokalisering av fyra mindre boenden för personer med funktionsnedsättning
 • Minskade kostnader inom administration
 • Daglig verksamhet – öka samordningen via ändrade start och stopptider
 • Arbetspass på natten – minskas från 10 till 9 timmar

Omsorgsnämnden ger även omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på vägledande bestämmelser samt organisation för leverans av kyld mat.

Besparingsförslag som INTE kommer genomföras

 • Landbogården – avveckling av servicelägenheter och flytt av vård- och omsorgsboendet
 • Psykiatriboende Källebacksgatan – avveckling av boendet
 • Korttidsverksamhet för funktionsnedsatta – samlokalisering av enheter
 • Kameror på natten minska nattpersonal
 • Minska antalet sjukskötersketjänster

Kontakt

För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Lena Hult, 072 177 79 62 eller förvaltningschef Lena Johansson, 0520-49 71 00

Senast granskad 2020-09-03 av KLALIW