Besparingar inom omsorgsförvaltningen

Under omsorgsnämndens februarimöte beslutades det att genomföra sju besparingsåtgärder.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE, 2019-02-21

Trollhättans Stads omsorgsnämnd har ett ekonomiskt underskott på cirka 20 miljoner kronor. Utöver det har kommunfullmäktige i Trollhättan lagt en besparing på 10 miljoner kronor på omsorgsnämnden som en del i stadens besparingsprogram. När omsorgsnämnden sammanträdde den 20 februari beslutades det att genomföra sju besparingsåtgärder.
– Det är aldrig enkelt att fatta beslut om besparingar och det gäller för oss i omsorgsnämnden att noga följa effekten av dessa både när det gäller kvalité, arbetsmiljö och ekonomi. Min förhoppning är att besparingarna skall drabba brukare/omsorgstagare och anställda så lite som möjligt, säger Lena Hult, omsorgsnämndens ordförande.

Beslutade besparingsområden

Sänkt sjukfrånvaro med 25% på två år, med fokus på korttidsfrånvaro

Åtgärden innebär att tillsammans med personalavdelningen och Hälsan ta fram en modell för att arbeta med sänkt sjukfrånvaro med fokus på korttidsfrånvaron, samt att införa modellen i verksamheten. Helårseffekt i tkr: 6 000

Sänkt kostnad för övertid med 50% på två år

Åtgärden innebär att genom förbättrad schemaplanering minska övertiden med 50% på två år. Helårseffekt i tkr: 3 600

Sänkt kostnad för köp av externa bemanningstjänster

Åtgärden innebär att genom rekryteringsåtgärder minska köpen av personal från bemanningsföretag. Helårseffekt i tkr: 2 800

Bemanning 2021 – optimerad schemaläggning

Åtgärden innebär att optimera schemaläggning och använda tiden på ett hälsosamt och ekonomiskt sätt. Genom att ändra på arbetspassens längd och förläggning under dygnet möjliggörs bättre bemanning och sänkta kostnader. Helårseffekt i tkr: 8 000

Minskade administrationskostnader

Åtgärden innebär att dra ner på två tjänster inom administrationen. Helårseffekt i tkr: 900

Välfärdsteknik som effektiviserar verksamheten

Åtgärden innebär att alla brukare som har insatsen inköp hemtjänst ska få den tillgodosedd genom inköp via webben. Det innebär också att tillsyn nattetid i hemtjänst ska ske med trygghetskamera när inga aktiva insatser behövs. Möjligheterna att använda teknik som säkerställer att behovet av tillsyn nattetid i boenden tillgodoses, ska utredas. Helårseffekt i tkr: 3300

Utreda och genomföra förändringar så att resurseffektiveten i befintlig boendestruktur ökar

Åtgärden innebär att utreda och föreslå förändringar i boendestrukturen för ökad resurseffektivitet. Helårseffekt i tkr: 7000

 

För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Lena Hult, 070 556 17 84 eller förvaltningschef Lena Johansson, 0520-49 71 00.

Senast granskad 2020-09-16 av KLALIW