Förstelärare

I rollen som förstelärare har du i uppdrag att leda lärares reflektioner där utveckling av undervisningen ökar möjligheten till bestående och långsiktig skolutveckling. 

Du kan medverka till att:

  • Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurs i undervisningen.
  • Stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet.
  • Främja en mer likvärdig undervisning.
  • Skapa förutsättningar för lärare att gemensamt utveckla sin egen praktik.

Lärare driver tillsammans sin egen professionsutveckling.

Förstelärare i skolor med särskilt svåra förutsättningar

Vad är en skolenhet med särskilt svåra förutsättningar?

  • Hög andel barn/elever vars föräldrar har låg eller ingen utbildning
  • Hög andel barn/elever vars föräldrar har försörjningsstöd
  • Hög andel nyanlända barn/elever
  • Hög andel barn/elever med utländsk bakgrund
  • Låg andel behöriga förskollärare/lärare

 

 

“Genom det systematiska kvalitetsarbetet kan vi utveckla skolans resultat”

Trollhättans stad erbjuder ett brett urval av olika utbildningar för både breda och smala intressen men Skogshöjdens skola har valt att inte ha någon profil på sin skola utan är en helt vanlig skola där det finns mer för fler.  Christina Kåremar och Ove Mauritzon är förstelärare på Skogshöjdens skola och har ett särskilt ansvar för att arbeta med skolans utvecklingsfrågor.

Christina arbetar som specialpedagog och speciallärare i ämnet matematik. Hon har liksom kollegan Ove varit Skogshöjdens skola trogen i många år.

- Jag kan inte se en bättre skola inom Trollhättans stad att flytta till. Mina kollegor har fått mig att stanna. De är trevliga och vi har mycket diskussioner där det är “högt i tak” i samtalen. Alla vågar uttrycka sig och man håller inte med varandra hela tiden vilket ger mig utveckling, säger Christina

Ove som har behörighet inom matte, fysik, kemi, biologi och teknik berättar vidare att han har funderat rätt mycket på vad som har fått honom att stanna kvar på Skogshöjdens skola.

- Från första dagen har jag trivts här men det som har fått mig att stanna är att jag ständigt har utvecklats. En farhåga som jag har haft är att jag ska fastna i en roll vilket aldrig har hänt. Jag har duktiga och kompetenta ämnes kollegor och skolan har hög behörighet på utbildade lärare. Det har även kommit nya lärarkollegor till skolan som gör att jag ständigt utvecklas, säger Ove.

En god klassisk skola

- Jag är stolt över att vi inte har någon profil, man kan profilera sig som en god klassisk skola”, säger Ove.

Ove och Christina tror man väljer Skogshöjdens skola för att det är en vanlig skola och att skolans meritvärden är en indikation på att den är bra. De tror att vårdnadshavare känner en tillit till skolan och eleverna känner sig bekräftade.

En annan framgångsfaktor är arbetsrummen. När skolan byggdes fanns inte arbetsrum. I nuläget har man på årskurserna 7–9 arbetsrummen mitt bland eleverna där man som elev ser sina lärare oftare än vad man kanske gör på andra skolor. Eleverna vet att lärarna finns i närheten vilket skapar en trygghet hos dem.

Vi tror på att man växer i möten där delad kunskap är viktigt

Skolan har ett formativt arbets-och förhållningssätt som bygger på att engagera eleverna, dels genom att de är med och tycker, tänker och påverkar tillsammans med ständig återkoppling vilket leder dem till engagemang. Det finns en “röd tråd” genom hela skolan då lärare har en god samverkan mellan årskurserna och pga. skolans småskalighet känner man alla elever.

- Vi pratar alltid gott om varandra och har ett respektfullt bemötande. Vi tror att en av nycklarna till framgång är att engagerade lärare kommer generera engagerade elever, säger Ove.

Att öka elevernas kontaktytor är ett pågående arbete och i inför höstterminen gjordes det nya grupper och klasser för att förbereda dem inför kommande utmaningar i framtiden. Vårdnadshavarna är inkluderade i skolans arbete och lärarna på skolan upplever att de  är engagerade, nyfikna och positiva för det mesta.

- Vi tror på att man växer i möten och delad kunskap är viktigt, tillägger Christina.

Det gäller att resultaten blir levande

Genom skolans systematiska kvalitetsarbete bygger lärarna skolans utveckling genom analys som är en del av det pedagogiska bokslutet som görs varje år. För lärarna på skolan är det viktigt att resultaten blir levande, att  de gemensamt förstår och ser behoven både på individnivå och gruppnivå. Analyserna sker kollegialt och över årskurserna på skolan för att utveckla verksamheten framåt. Frågor man ställer sig är, Vart är vi? Vart ska vi? Hur blev det? och Hur tar vi oss vidare? Det pedagogiska bokslutet har gjort att lärarna nu ser vikten av att analysera tillsammans och detta har lett till att det nu finns avsatta utvecklingsdagar för det systematiska kvalitetsarbetet.

- Innan de pedagogiska boksluten kom gjorde alla analyser men det som skiljer då från nu är att vi lärare tillsammans med rektor samlar vi ihop olika underlag för att utveckla verksamheten. Idag arbetar vi på gruppnivå för att få ett kollegialt lärande och driva utvecklingen framåt kopplat till forskning uttrycker Christina och Ove.