Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag

I din roll som förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag innebär det att du kommer arbeta med uppgifter som hör till förskollärarens uppdrag men har även ett riktat uppdrag i samråd med rektor.

 

 

Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag på förskolan Vällingklockan

Mikaela Ödqvist arbetar på förskolan Vällingklockan och har en tjänst som förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag på förskolan och går i nuläget en “Nyckelpersonsutbildning” tillsammans med fem andra förskollärare på förskolan Vällingklockan. I utbildningen får nyckelpersonerna erövra nya kunskaper och färdigheter för att driva förskolans utvecklingsarbete framåt.

Bild på Mikaela

Mikaela beskriver att arbetet som nyckelperson innebär att vara “spindeln i nätet”, en länk mellan förskolans rektor och arbetslagen i huset. Fokus är att utveckla förskolans verksamhet för att ge barnen många möjligheter att erövra kunskaper och utvecklas utifrån sin egen förmåga samt att de ska få en likvärdig utbildning. I utbildningen får deltagande nyckelpersoner med sig olika kunskaper kring samtalsmetoder, frågeunderlag, analysmetoder, litteratur kopplat till forskning, teorier samt hur dessa verktyg kan omsättas i det praktiska arbetet i verksamheten.

-Det blir en stor kraft ut i verksamhetens utveckling när vi är flera nyckelpersoner på förskolan. Som nyckelpersoner ses vi varannan vecka och då förs diskussioner kring vad verksamheten behöver arbeta med just nu och vi får tid för kollegialt lärande vilket gör att vi kan sitta och prata ihop oss kring vad tror vi blir bäst för barnen, vad kan fungera? vad är det vi behöver göra mer av?

På förskolan har man märkt att förändringsarbetet går snabbare nu än innan då det finns en systematik i det man gör och att personalens roller har identifierats där alla är viktiga och har kompetenser som förskolan tar till vara på. Mandatet bland kollegor var inte självklart utan det har pågått ett gediget förarbete för att skapa förståelse hos all personal på förskolan där målet är vi gör detta för att ge barnen de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling som är möjligt utifrån varje barns behov. Det har förts många diskussioner kring personalens uppdrag utifrån läroplanens intentioner.

-Vi var väldigt öppna och transparenta med om vad som sas på de här mötena och vad det är vi vill åstadkomma, att alla ska med, säger Mikaela.

Mikaela berättar vidare att personalen använder sig av reflektionsprotokoll som följs upp veckovis. Reflektionsprotokollet har olika frågeställningar som, vad har jag gjort med barnen? vad har jag hört hos barnen? vad har jag sett hos barnen? hur går jag vidare och hur kopplar jag det till forskning? I rollen som nyckelperson ansvarar man för samtalsmetoder som leder utvecklingen framåt och ser till att det som bestäms är förankrat hos kollegorna och kopplat till forskning vilket gör att all personal känner sig delaktig i de beslut och processer man arbetar med. På avdelningarna finns dokumentationsväggar med bilder och kommentarer utifrån vad personalen ser och hör i barngruppen. Det sker även en gemensam och naturlig reflektion tillsammans med barnen eftersom all dokumentation är placerad i deras höjd vilket gör barnen delaktiga i förskolans utvecklingsarbete.

Mikaela beskriver att all personal har varit delaktig i den kartläggning som förskolan har gjort som ligger till grund för den nulägesanalys där personalen gemensamt kommit fram till att de skulle arbeta med naturvetenskap och teknik och då framförallt tekniken. Det språkutvecklande arbetssättet med olika metoder sker naturligt för att skapa en tillgänglig lärmiljö och utbildning i alla de aktiviteter och målstyrda processer som sker under förskolans hela dag.

De resultat som förskolan kommer se i framtiden beskriver Mikaela som följande.

-Jag tror att vi blir bättre i vårt systematiska kvalitetsarbete, våra undervisningsprocesser kommer vara mycket tydligare. Vi kommer ha enklare metoder för att mäta effekterna kring vad vi ser hos barnen. Genom att kunna sätta fingret på en målstyrd process och kunna rikta fokus och förstå, vad är det barnen faktiskt lär här och nu eller vad det är som vi vill att barnen ska erövra för kunskaper kommer utveckla hela förskolans arbete med fokus på barns utveckling och lärande.