Oscarsbron över fallen i Trollhättan, solen lyser på vägen

Upprustningsarbeten och ny gång- och cykelbana på Oscarsbron

Vi planerar för en renovering av Oscarsbron med start 2022. I arbetet ingår också lösningar för en förbättrad trafiksituation för gående och cyklister samt en ny gång- och cykelbana över bron

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Status i projektet

Planering och projektering pågår

Trafikstörningar

Under byggnationen påverkas framkomligheten över Oscarsbron, främst för bilister. Vänligen respektera vägvisningsskyltar och trafikanordningar under byggtiden.

Om projektet

 
 

Bakgrund

Oscarsbron, med byggår 1969, är i behov av underhåll. Det är främst avvattningen och skador/angrepp på betongkonstruktionen som står i fokus för underhållsarbetet. De räcken som finns längs bron är heller inte godkända enligt moderna krav. Det finns sedan tidigare även planer på att förbättra cykelförbindelsen mellan de västra stadsdelarna och centrum längs denna vägsträcka. Idag slutar Landbergslidens gång- och cykelbana vid det västra brofästet och man får cykla i blandtrafik tills man vid Åkersbergsvägen återigen kan cykla separerat från biltrafiken.

Målet med projektet

Målsättningen med projektet är att säkerställa att Oscarsbron är rustad för framtiden, samtidigt som trafiksituationen för gående och cyklister blir säkrare. 

 

Det här ska göras


 • Gång- och cykelväg på den norra sidan på Oscarsbron, separerad från körbanan
 • Kantbalksbyte och nya räcken på bron
 • Avvattning från bron
 • Trafiksäkra passagen för gående och cyklister mellan Oscarsbron och Åkerbergsvägen
 • Ny beläggning på bron
 • Ny och förbättrad belysning
 

Process

 
 

Genomförande

Det här är gjort

 • Utredningsskede januari 2022
 • Detaljprojektering april 2022
 • Upphandling maj 2022

Det här händer just nu

Just nu förbereder vi inför projektstart i september. 

Det här händer framöver

 • Ombyggnationen startar i september
 • Färdigställande under juni 2023
Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN