Visualiseringsbild över hur Kungsgatan kan se ut efter ombyggnation

Ombyggnation av Kungsgatan

Nu är det dags att bygga om Kungsgatan! Planen är att omvandla gågatan till en tydlig park- och paradgata, med gångstråk, plats att sitta, uterum för arbete och socialt umgänge. Det blir en nära nog bilfri gata, anpassad för gångtrafikanter och cyklister.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 

 

Status i projektet

Planering och projektering pågår

 

 

 

Trafikstörningar

Under ombyggnationen påverkas framkomligheten på Kungsgatan. 

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Varje år besöks Kungsgatan av ungefär 2 miljoner människor! Det var många år sedan gatan senast byggdes om och den är i behov av renovering. Gågatan är ett av stadskärnans viktigaste stråk för handel, kultur, restaurang- och cafébesök. För att locka fler människor till centrum, få dom att trivas riktigt bra och gynna det lokala näringslivet behöver vi satsa lite extra på Kungsgatan - för att den ska bli den praktfulla gatan som den faktiskt ska vara, mitt i centrala Trollhättan. 

Målet med ombyggnationen

Kungsgatan ska bli en park- och paradgata som får dig att vilja stanna. Gatan utvecklas för att passa flera olika målgrupper där lek, sociala mötesplatser och grönska ges stort utrymme. Höj- och sänkbara pollare installeras för att förhindra obehörig trafik samt för att skapa en gata där gång- och cykeltrafik prioriteras.

 

Det här ska göras - mer om Kungsgatans utveckling


Plats för möten

Kungsgatan är en plats för möten mellan människor. Det blir gott om sittplatser i olika former som anpassas för olika målgrupper.

Plats för lek

Lek är ett självklart inslag på Kungsgatan. Efter ombyggnationen får leken ännu mer utrymme.

Plats för grönska

440 kvadratmeter ny grönska på Kungsgatan! Det blir i form av planteringar – som hjälper oss att ta hand om dagvatten på ett effektivt och smart sätt och gynnar den biologiska mångfalden.

Plats för dig som går och cyklar

På Kungsgatans gågata är det gående och cyklister som ska ha mest plats och kunna ta sig fram tryggt och säkert. Säkerhetspollare installeras för att minska biltrafik på gatan. Dessutom 300 nya, fräscha cykelställ.

En trygg plats

Belysning är en viktig del för att skapa trygghet. Kungsgatan får 190 belysningspunkter efter ombyggnationen. Lysande!

Föryngring av allén

Besiktningar som genomförts på allén längs Kungsgatan visar på skador i krona och stam men också i rotsystemet på merparten av de befintliga lindarna.Målet är en livskraftig och trygg allé från Föreningsgatan till och med Garvaregatan. Allén föryngras och glesas ut på samma sätt som vid Drottningtorget. Det blir en blandallé där två trädsorter skapar resistens mot eventuella sjukdomar  

Kungsgatans golv

På Kungsgatan läggs betongmarkplattor i olika nyanser och storlekar för att skapa en levande yta. Det är liknande markplattor som idag finns på Drottningtorget. Det innebär att Kungsgatan och torget vävs samman på ett ännu tydligare sätt. Trollhättans Walk of Fame som idag finns på Storgatan flyttas till Kungsgatan där den bättre hör hemma, i närheten av biograf och Film i Västs huvudkontor på Drottningtorget.

Arbete under marken - Trollhättan Energi

I samband med ombyggnationen av Kungsgatan ska Trollhättan Energi göra viktiga arbeten under mark. De ska lägga ned ny dricksvattenledning, ny spillvattenledning och ny dagvattenledning. När de ändå gräver passar de också på att komplettera, underhålla och bygga ut fiber-, el- och fjärrvärmenätet. Varför?

 • För att säkerställa leveransen av rent dricksvatten och minska risken för källaröversvämningar. Idag har området ett kombinerat spill- och dagvattensystem med ledningar och tunnlar från ca 1960-talet.
 • Genom att separera spillvattnet från dagvattnet leds det rena dagvattnet direkt ut i Göta älv och minska belastningen på Arvidstorps avloppsreningsverk. Det sparar både energi och miljö.
 • När spillvattnet separeras från dagvattnet och större ledningar läggs ned får spillvattnet mer plats vilket minskar risken för källaröversvämningar vid stora skyfall. Tidigare har vattnet helt enkelt inte fått plats vilket gör att det tränger tillbaka och kommer upp i fastigheterna.
 

Kungsgatan1.jpg

Kungsgatan2.jpg

Kungsgatan3.jpg

Kungsgatan4.jpg

Kungsgatan5.jpg

Kungsgatan6.jpg

 

Process

 
 

Etapp 1

Det första som händer på Kungsgatan är att träden i allén på sträckan Föreningsgatan-Garvaregatan tas ned. Nya träd återplanteras sedan etappvis. 

Arbete på Kungsgatan, sträckan Föreningsgatan-Magasinsgatan och Olof Palmes gata-Garvaregatan. Det här ska göras:

 • Trollhättan Energi byter vatten-, avlopps- och dagvattenledningar längs sidorna. Kompletterar, underhåller och bygger ut fiber-, el- och fjärrvärmenätet.
 • Arbete i mittpartiet (allén) med el, murar, trädgropar, planteringar
 • Nya markplattor på hela sträckan

IllustrationKungsgatan_webb.PNG

 

Etapp 2

Arbete på Kungsgatan, sträckan Magasinsgatan-Olof Palmes gata. Det här ska göras:

 • Trollhättan Energi byter vatten-, avlopps- och dagvattenledningar längs sidorna. Kompletterar, underhåller och bygger ut fiber-, el- och fjärrvärmenätet.
 • Arbete i mittpartiet (allén) med el, murar, trädgropar, planteringar
 • Nya markplattor på hela sträckan
 • Walk of fame-plattor från Storgatan placeras utanför Oden

IllustrationKungsgatan_webb.PNG

Etapp 3

Arbete på tvärgatorna Föreningsgatan, Magasinsgatan, Olof Palmes gata, i Kompassen utanför Gallerian Oden och i anslutning till Garvaregatan. Det här ska göras:

 • Nya markplattor
 • Höj- och sänkbara pollare installeras

IllustrationKungsgatan_webb.PNG

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN