Pengar i burk

Stort budgetöverskott för 2023

Trollhättans stad redovisar ett stort budgetöverskott för 2023: +319 miljoner kronor. – Det är väldigt högt, långt över normalnivå, men det är flera tillfälliga poster som påverkar, säger Dan Jonasson, ekonomichef i Trollhättans stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

319 miljoner kronor är bland det högsta resultat som Trollhättans stad har presenterat, och 285 miljoner kronor mer än budgeterat (+ 34 mkr).
– Vi har inte sett så höga resultat sedan pandemiåren 2020–2021, men vi har några stora tillfälliga poster som påverkar resultatet för 2023, säger Dan Jonasson.

De tillfälliga posterna som sticker ut är gatukostnadsersättningar (+133 mkr) och finansnettot (+ 98 mkr).
– Gatukostnadsersättningen har intäktsförts 2023 som en följd av att gator, vägar och parker på Stridsberg/Vårvik har färdigställts under året.
– Sedan har värdet på Trollhättans stads placeringsportfölj med värdepappersinnehav inom finansiella anläggningstillgångar återhämtat sig med +98 mkr jämfört med bokföringsmässiga värderegleringen på -262 mkr i bokslutet för 2022.

Överskott i nämnderna

Skatteintäkterna och utjämningsbidrag landade på en högre nivå än förväntat, + 72 mkr.
– Det beror främst på en bättre utveckling av skatteunderlagstillväxten 2022 och 2023 till följd av en starkare arbetsmarknad än vad som tidigare prognostiserats. Arbetslösheten ökade alltså inte som man trodde att den skulle göra, trots lågkonjunkturen.

Nämnderna presenterade ett budgetutfall på +62 miljoner kronor, där bland annat färre elevantal inom grundskolan, positiv kostnadsutveckling för hemtjänsten och försörjningsstöd bidrog till lägre kostnader.

Pengar behövs inför framtiden

Kommunstyrelsens ordförande, Peter Eriksson (M) pekar också på att det höga resultatet är en konsekvens av flera saker.
– Framförallt att många har jobbat extra bra med att hitta nya sätt att jobba på inom nämnderna, där har de varit väldigt framgångsrika. Sedan har vi några engångsposter som bidrar, och vi kommer att behöva pengar in i 2024 för att höja kvaliteten – något som jag verkligen vill trycka på – i vård, skola och omsorg, säger han.

Tufft 2024 – men bättre tider förväntas

I år har Trollhättans stad budgeterat för ett resultat på -117 mkr, där man har använt ett tidigare överskott för att finansiera det förväntade underskottet.
– Strategin är att överbrygga det dåliga året, vilket -24 förväntas bli. Vi ser en ljusning för 2025 med lägre inflation vilket ger lägre pensionskostnadsökningar, och där det allmänna konstadsläget och räntorna går ned, avslutar Dan Jonasson.

Mer fakta om resultatet 2023

Sammanfattning bokslutfall i förhållande till budget

Årets redovisade resultat överstiger driftbudgeten med 285 mkr. Budgetavvikelserna specificeras nedan:

 • Skatteintäkter och utjämningsbidrag +72 mkr
 • Finansnetto +96 mkr
 • Realisationsvinster +2 mkr
 • Centralt anslag oförutsett/särskilda åtgärder +35 mkr
 • Gemensamma poster +16 mkr
 • Nämnderna +62 mkr
 • Exploateringsresultat +5 mkr
 • Avskrivningar -3 mkr

Sammanfattning budgetutfall investeringar

Under året har investeringar genomförts med netto 365 mkr, varav investeringar i exploa¬te-ringsprojekt med 8 mkr. Utfallet är 186 mkr lägre än budgeterat och med beräknad tidsförskjutning med -88 mkr uppgår budgetöverskottet sammantaget till 98 mkr.

De största projekten:

 • Fastighetsförvärv 104 mkr
 • Stridsbergsbron 74 mkr
 • Stridsberg/Vårvik/Knorretorpet gatuutbyggnad 28 mkr
 • Hjulkvarn 11 mkr
 • GC väg Oscarsbron 10 mkr
 • Trygghetsskapande åtgärder 8 mkr
Senast granskad 2024-01-25 av KLALIW