Resultat från Trygghetsundersökning ger kunskap om behov

Över 5000 trollhättebor besvarade Trollhättans stads trygghetsenkät, och resultatet visar att 9 av 10 känner sig trygga i sitt bostadsområde dagtid, samt 7 av 10 även på kvällar och nätter. Jämfört med nationell statistik har färre trollhättebor utsatts för brott än genomsnittet i riket, och en lägre andel uppger också att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Undersökningen genomfördes genom SMS-utskick under perioden 4–18 mars och bestod av ett 20-tal frågor. Frågorna handlade bland annat om hur man upplever tryggheten i och runt sitt bostadsområde. Det gick även att peka ut platser och områden där man upplever otrygghet på en karta.

- Vi är väldigt glada över att så många har tagit sig tid att besvara våra frågor. Det ger oss kunskap och data kring hur människor i Trollhättans faktiskt upplever trygghet och otrygghet i staden. Nu kan vi utgå från dessa fakta när vi planerar åtgärder för att öka tryggheten, säger Victoria Björkenstam, brottsförebyggande strateg i Trollhättans stad och ansvarig för undersökningen.

Knappt 13 000 SMS gick ut till slumpvis utvalda personer i Trollhättan. Svarsfrekvensen landade på omkring 40% vilket är i linje med förväntningarna utifrån liknande undersökningar i andra kommuner. Svarsfrekvensen varierar mellan olika geografiska områden, och det är enligt Victoria Björkenstam något man måste ha med i analysen av resultaten. Generellt sett är den upplevda tryggheten högst på landsbygden och i de mindre tätorterna än i de centrala delarna.

- En av de faktorer de svarande lyft fram som viktig för tryggheten är att det finns tillit, sammanhållning och gemenskap i bostadsområdet, säger Victoria Björkenstam.

Mest otrygghet upplevs enligt enkäten under kvällar och nätter på tre platser i centrala Trollhättan: Resecentrum, delar av Centrumområdet och västra Hjortmossen.

- Just Hjortmossen är något som är lite överraskande. Det är inte ett område vi fått signaler om tidigare, varken från invånare eller från polisen, säger Victoria, därför är vi väldigt tacksamma att vi fått till oss den här kunskapen nu.  

Nu pågår ett fördjupat analysarbete av enkätsvaren, vilket sedan kommer lyftas in i stadens årliga lägesbild. Den kommer sedan ligga till grund för en åtgärdsplan och man kommer även ta hänsyn till resultatet i kommande Medborgarlöfte.

- Vi behöver analysera resultaten närmare, inte minst utifrån svarsfrekvens i olika geografiska områden, men nu har vi ett bra och omfattande material att basera vårt fortsatta arbete på, och kan utgå från fakta när vi planerar åtgärder, säger Victoria Björkenstam.

Senast granskad 2024-05-06 av ANDGLE