Vybild över gator och byggnader i centrala Trollhättan

Planerade satsningar i stadskärnan efter stor trafikutredning

En trafikutredning som genomförts under hösten har resulterat i en rad åtgärder som ska öka tillgängligheten till stadskärnan för besökare och öka attraktionskraften.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Stadskärnan ska vara lättillgänglig med en god trafiksäkerhet för alla trafikslag i en attraktiv och trygg miljö som bidrar till klimatanpassning och där det också är lätt att hitta lediga parkeringar. Det är målbilden och inriktningen efter att trafik och gator har utretts i centrum. 

Under hösten har en genomlysning och utredning gjorts av gator i stadskärnan, från Järnvägsgatan vid resecentrum till Torggatan vid Drottningtorget. Där har trafikflöden, parkeringsmöjligheter, tillgänglighet och trafiksäkerhet studerats och sedan mynnat ut i ett antal förslag till åtgärder för att jobba mot målbilden.

Åtgärdsplan för att möjliggöra en levande stadskärnan

Åtgärderna som nu är beslutade om ska genomföras successivt fram till 2026 och handlar om ombyggnation och utveckling av gator, stråk och cykelbanor, säkerhetshöjande åtgärder och fortsatt arbete med reglering av gatuparkeringar. Därefter kan fler åtgärder bli aktuella, som en följd av trafikutredningen och med utgångspunkt i den befintliga strategin för stadskärnan. 

– Syftet med trafikutredningen och hela det här greppet är att underlätta för besök i stadskärnan och öka attraktionskraft och trivsel. Det ska vara enkelt att ta sig till stadskärnan oavsett färdmedel och väl där ska det gå snabbt och smidigt att parkera och ta sig till sin målpunkt. Det här görs för att gynna ett levande centrum och verksamheterna här, säger Jennie Bergius Eriksson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Nya trafiklösningar för bättre flöden

En del av åtgärderna kopplade till utveckling och ombyggnation är gator innebär nya trafiklösningarna som ska möjliggöra bättre, lugnare trafikflöden där bilister slipper köra omvägar för att komma till sin målpunkt – något som också bidrar till minskade utsläpp.

I ett första skede, under 2025, ska norra Kungsgatan öppnas för biltrafik vid Kungsporten. Till en början blir det endast möjligt att köra in på gatan med en högersväng norrifrån och möjligheten att göra en vänstersväng från Järnvägsgatan utreds ytterligare.

Senare, med start 2026, följer en ombyggnation av de norra kvarteren på Kungsgatan. Där finns förslag framme på utformning, men dessa ska utvecklas och utredas ytterligare innan ombyggnationen blir aktuell. I förslagen som tagits fram ser vi en tydligare och mer välkomnande entré norr ifrån, där befintliga träd i allén finns kvar och utvecklas med mer växter och sittplatser. Ett av förslagen separerar också gång- och cykeltrafiken, där allén endast blir för gångtrafik och cykeltrafiken går i ett eget stråk längs gatan.

– Kungsgatan är stadskärnans paradgata och den måste vara inbjudande från alla håll. När vi gör om de norra kvarteren så stärker vi också stråket in mot centrums mittpunkt och vår fantastiska stadspark, säger Jennie.

Kungsgatan.png

Idébild över Kungsgatans norra entré. En välkomnande entré till Kungsgatan, där inramningen också är belyst med möjlighet att variera färgstyrka och färg efter säsong, årstid eller högtid. Bild: Semrén+Månsson arkitekterEtapp 1 Kungsgatan_öppning.PNG

I ett första skede, under 2025, ska norra Kungsgatan öppnas för biltrafik vid Kungsporten. Till en början blir det endast möjligt att köra in på gatan med en högersväng norrifrån och möjligheten att göra en vänstersväng från Järnvägsgatan utreds ytterligare.

För att öka tillgängligheten, skapa bättre flöden och underlätta för cyklister ska trafiken på Storgatan dubbelriktas under 2025, där den idag är enkelriktad (Föreningsgatan-Olof Palmes gata). Ett fåtal parkeringsplatser tas bort i mitten av kvarteret för att bilar ska kunna mötas, gatan ska alltså inte byggas om nämnvärt mycket. Här ska flera trafikslag samsas om gatuutrymmet och hastigheten ska vara låg, Gatan ska ha kvar sin mysiga och lugna karaktär. Här tillförs också värden för att gatan ska bli ännu mer trivsam att vistas på, till exempel sittplatser och gröna inslag.  

Storgatan.png

Storgatan 2.png

Visualiseringsbilder på hur Storgatan kan se ut när den dubbelriktas för trafik.

Under ett antal år har delar av Strandgatan stängts av för biltrafik och parkeringar har tillfälligt tagits bort för att skapa mer plats för aktivitet och rekreation nära vattnet. Under 2024 planeras Strandgatan bli en sommargågata från maj till september där vistelsekvaliteterna stärks ytterligare med planteringar och sittplatser.

Efter 2024 och i samband med att Storgatan dubbelriktas utreds möjligheten att göra Strandgatan till en gågata året runt. 

 • Under nästa år ska vi identifiera och skapa lämpliga platser för hämtning, lämning, lastning och lossning i stadskärnan.
 • På Polhemsgatan införs bussparkering under de tider den inte trafikeras av linjetrafik.
 • I korsningarna Kungsgatan/Staveredsgatan och Kungsgatan/Garvaregatan gör vi trafiksäkerhetshöjdande åtgärder.
 • Måla upp parkeringsrutor i norra centrum.
 • Vi ser över trafikljusen längs Torggatan och hur de ska regleras efter ändrade trafikflöden som en följd av öppnandet av Stridsbergsbron.
 • Beroende på hur trafiksituationen på Torggatan ser ut kan en ny gång- och cykelanslutning i Storgatans korsning på Torggatan bli möjlig.

Förslag till ny parkeringstaxa för ändrade parkeringsbeteenden under 2024

Under 2023 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ta bort parkeringsskivan i stadskärnan som då ersattes med parkeringsbiljett (via automat, app eller sms) och fri parkering de första två timmarna, därefter ska bilen flyttas. Syftet var att minska fusket med parkeringsskivan och tillgängliggöra fler parkeringar.

– Det har inte funkat fullt ut som vi velat eftersom det är möjligt att stå längre genom att växla mellan att registrera parkeringen i automat och appen. Det visste vi och nu ska vi upphandla ett övergripande betalsystem och nya automater som håller koll på att du bara kan parkera två timmar. Vi siktar på att ha det på plats under vintern, säger Andreas Emanuelsson, projektledare och utredare på Trollhättans Stad.

Med det nya betalsystemet på plats kommer också möjligheten att förlänga parkeringen för den som vill stå längre än två timmar, men då kostar det pengar. Det går också att dela upp de två gratistimmarna över dagen. Men det blir verklighet först efter att samhällsbyggnadsnämnden och där efter kommunfullmäktige fattat beslut om nya parkeringstaxor.

Ju närmare Kungsgatan, desto dyrare parkering

I förslaget om nya parkeringstaxor är centrum indelat i tre zoner med olika taxor, där principen är att ju närmre Kungsgatan du parkerar desto mer får du betala för parkeringen, efter två timmar fri parkering. Tiderna för avgiftsbelagd parkering planeras också att förlängas för att tillgängliggöra fler parkeringar för besökare i centrum under fler timmar av dygnet.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ställning i frågan under december och lyfts vidare till kommunfullmäktige under början av 2024. Ambitionen är att sjösätta förslaget med nya zoner och nya taxor till sommaren 2024.

– Trollhättan har en otrolig biltät stadskärna samtidigt som det är många som ska samsas om platsen. Omvärldsbevakningen som gjorts visar att inga större tätorter har gratis parkering och även i Trollhättan behöver vi lära oss att det kostar att parkera på gatan, säger Jennie Bergius Eriksson.

Zonindelning_beskrivning.PNG

Förslaget på zonindelning för parkering i centrum som samhällsbyggnadsnämnden ska ta ställning till i december. 

Prioriteringsprinciper – hur ska gatorna användas?

Stadskärnan är till för alla och det är många som behöver samsas om platsen: besökare, boende, företag, bilar, cyklister och gående. För att göra det tydligt kring vilka åtgärder och insatser som ska genomföras för att nå målbilden för stadskärnan innehåller trafikutredningen en prioriteringsordning för hur gatorna ska användas.

 1. Gatorna ska i första hand användas för den rörliga trafiken.
 2. Därefter ska gatorna användas till det som bidrar till ett attraktivt stadsliv som exempelvis uteserveringar, sittplatser, gröna värden.
 3. I tredje hand används gator för hämtning/lämning och lastning/lossning.
 4. I fjärde hand prioriteras cykelparkering och parkering för rörelsehindrade.
 5. I femte hand kan gator användas för korttidsparkering för besökare i centrum.
 6. I sjätte hand kan gator användas som parkering för boende.
 7. Arbetsplatsparkering är lägst prioriterad på gatorna och ska i regel placeras på tomtmark.
Senast granskad 2023-12-18 av KLALIW