Bild på händer som vilar på varandra.

Nästa steg för bättre stöd till våldsutsatta vuxna i Trollhättan

Trollhättan fortsätter vara ett föredöme i arbetet mot våld i nära relationer. Nu inleds en förstudie som ska utreda förutsättningar för ett samverkanshus, som förenklar alla de myndighetskontakter som behöver tas av personer som behöver ta sig ur en våldsam relation.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det började med ett samtal från en person som tidigare fått stöd på enheten mot våld i nära relationer:

- Hon beskrev vilket bra stöd hon fått, men också vilken utmaning det varit att i en utsatt position klara att hålla i alla kontakter med olika myndigheter som krävs i samband med att någon lämnar en våldsam relation. Det blev så tydligt att vuxna behöver samma stöd som vi erbjuder våldsutsatta barn genom Barnahuset, berättar Gerd Eriksson Holmgren, chef för enheten mot våld i nära relationer.

Nu har den vision som skapades där och då, tagit ett stort kliv mot genomförande, då utskottet för Agenda 2030 fattat beslut om att en förstudie ska genomföras. Förstudien ska titta på förutsättningarna för att kunna starta en samverkansfunktion som samordnar alla myndighetskontakter för den våldsutsatta, kallat Samverkanshuset.  

­– Det här är ett arbetssätt som vi har sett goda effekter av i andra verksamheter, exempelvis i det som kallas case managers för personer med psykisk ohälsa. Jag tror att det är väldigt värdefullt för de personer som redan är i en mycket utsatt situation, berättar Jörgen Hansson, chef för kontoret för tillväxt och hållbarhet, som ansvarar för att förstudien genomförs.

Det har visat sig att en våldsutsatt vuxen kan behöva mellan 8 och 50 olika myndighetskontakter. I Trollhättan finns många välfungerande verksamheter och insatser till personer som lever med någon form av våld i nära relationer. Idag arbetar dessa olika myndigheter i stuprör och det saknas ofta ett helhetsperspektiv, vilket gör att klienter riskerar att hamna mellan stolarna.

– Det här är en högt prioriterad fråga för oss och Trollhättan har en stark tradition av att vara i framkant nationellt i det här arbetet. Nu tar vi ytterligare ett steg för att fortsätta vara i framkant och erbjuda ett ännu bättre stöd för dem som behöver lämna en våldsam relation, kommenterar Sofia Lindholm, ordförande i utskottet för Agenda 2030.

I samverkanshuset blir en koordinator bryggan mellan den hjälpsökande individen och berörda myndigheter. Koordinatorn har det övergripande ansvaret för att kartlägga, samordna, följa upp och utvärdera insatserna kring den hjälpsökande. Koordinatorns uppdrag är att ha ett helhetsperspektiv, våldsutsatta, våldsutövare och eventuella barn. Med detta arbetssätt kan både rättssäkerheten och livskvaliteten öka för vuxna våldsutsatta, vuxna våldsutövare och barn som lever i familjer med våld.

Förstudien ska vara klar under senhösten och lägga grunden för ett beslut om vidare satsning med start 2024.

Gerd Eriksson Holmgren, chef för enheten mot våld i nära relationer.

Gerd Eriksson Holmgren, chef för enheten mot våld i nära relationer.

Jörgen Hansson, chef för kontoret för tillväxt och hållbarhet.

Jörgen Hansson, chef för kontoret för tillväxt och hållbarhet.

Sofia Lindholm, ordförande i utskottet för Agenda 2030.

Sofia Lindholm, ordförande i utskottet för Agenda 2030.

Senast granskad 2023-05-24 av REBLJU