En hög skorsten mot en blå himmel. På skorstenen står texten Sjuntorp

Landsbygdsråd stärker det lokala inflytandet

I Trollhättans landsbygdsråd ingår personer som representerar de mindre tätorterna på landsbygden, för att få in bredare perspektiv i frågor som berör samhällsutveckling. Under landsbygdsveckan 2-7 maj, passar vi på att möta representanter och politiker för att höra deras tankar om landsbygden och rådet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under arbetet med en fördjupad översiktsplan för Trollhättans landsbygder har bredare dialoger skett under hösten, kallade "Låt oss prata landsbygd". För att kvalitetssäkra och komplettera det som inkommit i de dialogerna möter våra tjänstepersoner också landsbygdsrådens representanter. Då lyfts frågor om vad som är det bästa med att bo på landsbygden, varför de tycker att landsbygdsrådet är viktigt och vilka frågor de ser som viktiga för landsbygden.

Vara med och påverka viktigt för rådets  representanter

Först möter vi Marianne Bertilsson och Rasmus Persson som representerar Sjuntorp.

Vad är det bästa med att bo på landsbygden?

Både Marianne och Rasmus beskriver att de uppskattar att bo på landsbygden då de får nära till naturen, tystnaden och känslan av frihet. Värden som var ständigt återkommande även under höstens dialoger. Vidare sätter de ord på ett tema som även det har varit återkommande vid tidigare dialoger - det handlar om känslan av tillhörighet. Känslan av att “vara hemma” och tillhöra en plats – där platsen är känd och människorna omkring en likaså.

Vilka frågor är viktiga för landsbygden?

Det första som kommer på tal är att boende och verksamma på landsbygden ska kunna vara med och påverka! Samt att det ska vara möjligt för alla åldrar att påverka. Det som en i sin tur vill påverka handlar i grund och botten om möjligheten att leva ett bra liv på landsbygden – oavsett ålder, hela livet. Det kan exempelvis handla om frågor kring samhällsservice, boende och mobilitet.

Rasmus lyfte som exempel vikten av att det i Sjuntorp finns en drivmedelsstation och att en sådan “liten” sak medför stor skillnad för bygden. Det sätter fingret på vikten av att vissa typer av basfunktioner finns i närområdet, vilket underlättar vardagslivet för boende och verksamma, i detta fall, i Sjuntorp.     

Varför är landsbygdsrådet viktigt?

Åter igen lyfter Marianne och Rasmus vikten av att kunna påverka sin närmiljö och tanken är att landsbygdsrådet ska vara detta forum. Vidare beskriver de att valet av att delta handlar om att de är engagerad i bygden och vill vara med och påverka utvecklingen av och bygdens framtid. Utifrån lokal kunskap vill de kunna hjälpa till och identifiera områden för exempelvis utveckling eller bevarande i bygden.


I huvudet på en politiker

Kommunalrådet Sofia Lindholm, är ordförande i Landsbygdsrådet:

Vad tror du är det bästa med att bo på landsbygden? 

 Jag bor inte själv på landsbygden men tänker att det är en möjlighet att bo nära naturen och med stor frihet och ett annat lugn än inne i stan.

Varför är landsbygdsrådet viktigt?

Landsbygdsfrågor är viktiga för mig som politiker. Jag har en liberal grundsyn och vill att det ska vara möjligt att leva och utvecklas i hela kommunen. Människor ska ha frihet att kunna bo och verka både i stad och landsbygd.

Vilka frågor är viktiga för landsbygden?

De flesta på landsbygden tycker nog att samma frågor är viktiga som om man bor i en stad. Att det finns fungerande samhällsservice som förskola, skola och omsorg med hög kvalitet. Att man känner sig trygg. Men också att infrastruktur fungerar, kollektivtrafik, fiber och bredband osv. Att det finns en utveckling och att man blir sedd oberoende av var man bor.

2021 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett landsbygdsråd i kommunen. Det första mötet hölls i juni 2022 och därefter ha ytterligare tre möten genomförts. Frågor som har lyfts under mötestillfällena är allt ifrån bostadsbyggande, skolfrågor, kollektivtrafikfrågor till trygghetsfrågor med flera.

 

Om landsbygdsrådet

I kommunen finns några olika råd varav landsbygdsrådet är ett. Likt de andra råden har landsbygdsrådet ingen beslutanderätt. Rådet blir däremot en viktig kanal med möjlighet att bli informerad om aktuella plane/frågor samt ges möjlighet att framföra sina synpunkter direkt till den politiska ledningen. Det kommunala landsbygdsrådet är alltså ett forum för dialog och ömsesidig information mellan Trollhättans stad och företrädare för Trollhätta kommuns landsbygd och små tätorter. Landsbygdsrådet ska förstärka inflytandet i landsbygdsutvecklingsfrågor och verka för att dessa frågor beaktas i nämnder och förvaltningar inom Trollhättans stad. Rådet berör frågor kring samhällsplanering i stort. Det kan komma frågor som är aktuella för alla områden eller för respektive område, ingen fråga är för stor eller liten.  

Landsbygdsrådets uppdrag 

2-7 maj pågår Landsbygdsveckan, som är ett sätt att sätta rampljuset på frågor som är viktiga för landsbygden. Ett stort antal seminarier finns att delta i, många av dem digitalt. 

Landsbygdsveckan

 

Senast granskad 2023-05-04 av REBLJU