Bild på sedlar som hålls i handen

Kommunfullmäktige beslutade om budget 2024

På måndagskvällen fattade kommunfullmäktige beslut om Mål- och resursplan 2024-2027, budget 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I korthet innehåller budgeten för 2024 ett budgeterat underskott på 117 miljoner kronor, investeringar på 227 miljoner kronor och en oförändrad skattesats.

Budgeterat underskott 2024

Budgeterat underskott för 2024 är -117 miljoner. Framför allt hög inflation, höga räntenivåer och ett nytt pensionsavtal innebär starkt ökande kostnader som inleddes under 2023 och som fortsätter att påverka budgetperioden 2024–2026 och framför allt år 2024.

Enligt Kommunallagen ska budgetens intäkter överstiga kostnaderna, det vill säga resultatet ska vara större än noll. Undantag från detta krav får göras i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk eller om det finns synnerliga skäl. Trollhättans Stad har en resultatutjämningsreserv som uppgår till 123 miljoner kronor. I budgeten för år 2024 planeras en minskning av resultatutjämningsreserven med 117 miljoner kronor för att nå ett nollresultat.

Investeringar

Investeringsplanen omfattar 227 miljoner kronor för 2024, 186 miljoner kronor för 2025 och 146 miljoner kronor för 2026, totalt 558 miljoner kronor, varav investeringar i exploateringsområden är 39 miljoner kronor. De största objekten under perioden 2024–2026 är:

  • Stallbyggnad Ängens gård, 40 miljoner kronor
  • Ombyggnation Kungsgatan 35 miljoner kronor
  • Gatuutbyggnad Vårvik 27 miljoner kronor
  • Ny ridanläggning Stommens gård 16 miljoner kronor
  • Lilla spiköbron 16 miljoner kronor

Skattesats (kommunalskatten)

Skattesatsen är oförändrad och uppgår till 22:36 kronor/skattekrona.

Nämnderna

Nämnderna tillförs för åren 2024 – 2026, 35 miljoner, 37 miljoner respektive 76 miljoner jämfört med 2023 års budget. I huvudsak för ökade kostnader för fler äldre, ökade kostnader för lokaler samt prisökningar på livsmedel. Nämnderna får även kompensation för löneök­ningar och prisökningar.

 

Relaterad information

Fakta: Detta är MRP, Mål- och resursplan

Efter genomfört val fastställer kommunfullmäktige en mål- och resursplan som gäller i fyra år. Den innehåller budget för Trollhättans Stad som avser nästa kalenderår (budgetår) och ekonomisk plan för de två efterföljande åren. Den innehåller också fokusområden och prioriterade mål samt finansiella mål. Fokusområden och de prioriterade målen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen. Kommunfullmäktige fastställer också skattesats, budget för staden totalt och för respektive nämnd samt investeringsbudget i mål- och resursplanen.

Mål- och resursplanen är Trollhättans Stads viktigaste styrdokument, utöver lagstiftning, för organisationens verksamhet. I denna sammanfattas den politiska viljeriktningen och till dokumentet biläggs även den politiska majoritetens programförklaring för perioden.

Varje nämnd beslutar sedan om egna mål som ska bidra till att fullmäktiges prioriterade mål kan nås långsiktigt i sin årliga verksamhetsplan med budget som för 2024 beslutas senast i december i nämnderna. Nämndernas verksamhetsplan med budget ska sedan godkännas av kommunstyrelsen och anmälas till kommunfullmäktige.

Både kommunfullmäktiges mål- och resursplan och nämndernas verksamhetsplaner med budget revideras årligen. Uppföljning sker två gånger under året samt för helåret.

Senast granskad 2023-11-01 av KLALIW